Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

N 27 від 09.04.99 Зареєстровано в Міністерстві

 

м. Київ юстиції України

 

12 травня 1999 р.

 

Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень
З метою реалізації положень Закону України Про енергозбереження (74/94-ВР), забезпечення виконання пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.99 N 358 ( 358-99-п ) Про підсумки роботи народного господарства у 1998 році та відповідно до Положення про Державний комітет України з енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 06.10.95 N 918/95, Н А К А З У Ю:

 

Затвердити Положення про порядок організації енергетичних обстежень, що додається.

 

Управлінню правового та адміністративного забезпечення енергозбереження (Яковенко В.І.) забезпечити реєстрацію Положення про порядок організації енергетичних обстежень у Міністерстві юстиції і довести його до відома міністерств, інших органів центральної виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Лихошву Ю. В.

 

Голова Комітету В. Меркушов

 

Затверджено

 

Наказ Державного комітету України з енергозбереження 09.04.99 N 27

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

12 травня 1999 р. за N 301/3594

 

Положення про порядок організації енергетичних обстежень (далі - Положення) розроблено на виконання п.16 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.99 N 358 (358-99-п ) з метою реалізації положень Закону України Про енергозбереження (74/94-ВР) і відповідно до Положення про Державний комітет України з енергозбереження ( 918/9 .

 

Положення встановлює порядок подання, оформлення, видачі та продовження терміну дії документів щодо атестації спеціалізованих організацій на право проведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту) , єдину форму свідоцтва на право їх проведень, а також нормативні та правові вимоги щодо його отримання. Воно визначає також вимоги, у тому числі етичні, щодо організації, характеру й порядку ведення енергетичного обстеження на підприємствах, в організаціях і установах.

 

Сфера дії Положення

 

Це Положення є обов'язковим для спеціалізованих підприємств і організацій (далі - спеціалізовані організації) , що атестуються або атестовані на право проведення енергетичних обстежень згідно із Тимчасовим положенням про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженим наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 ( z0375-97 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, та які проводять енергетичні обстеження у випадках, передбачених чинним законодавством, за рахунок джерел фінансування, визначених цим законодавством.

 

Положення є рекомендаційним для інших підприємств та організацій, які виконують енергетичні обстеження з ініціативи суб'єктів господарювання.

 

Діяльність у сфері енергетичних обстежень та її організаційне й методичне забезпечення

 

Діяльність у сфері енергетичних обстежень включає організаційне й методичне забезпечення, практичне визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання, в тому числі шляхом проведення обліку паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) , а також розроблення та обгрунтування енергоощадних (енергозберігаючих) заходів і бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження.

 

Загальні питання організації енергетичних обстежень покладаються на Центральну групу енергетичного аудиту (далі ЦГЕА) , яка утворюється наказом Держкоменергозбереження, включає до свого складу відповідальних працівників Держкоменергозбереження і, за їх згодою, - міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, і провідних фахівців з питань енергетичних обстежень.

 

Головою ЦГЕА є один із заступників голови Держкоменергозбереження.

 

На ЦГЕА покладається також атестація спеціалізованих організацій на право ведення енергетичних обстежень та видача відповідних свідоцтв.

 

Питання практичної організації та методичного забезпечення проведення енергетичних обстежень покладаються на Центральне агентство з енергетичних обстежень, яке створюється Держкоменергозбереження в установленому порядку як державне підприємство і керівник якого є за посадою членом ЦГЕА.

 

Енергетичне обстеження

 

Основні засади проведення енергетичних обстежень підприємств визначаються Тимчасовим положенням про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженим наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179.

 

Спеціалізовані організації, атестовані в установленому порядку на проведення енергетичних обстежень, можуть залучатися для експертизи показників економії паливно-енергетичних ресурсів підприємств при запровадженні ними економічних механізмів стимулювання енергозбереження.

 

Правова основа діяльності енергоаудиторів

 

Здійснення енергетичного обстеження покладається на фахівців (далі - енергоаудитори) , що мають відповідну кваліфікацію. Енергоаудитором може бути особа, яка має вищу технічну освіту за фаховим напрямом Міносвіти Енергетика, електротехніка та електромеханіка, а саме: інженер-електрик, інженер-електромеханік, інженер-теплотехнік, інженер-енергетик, а також інженер з автоматизації (за галузями народного господарства) .

 

Правовою основою діяльності енергоаудиторів є Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затверджене наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року ( z0375-97 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, це Положення, інші нормативні акти.

 

Права енергоаудитора

 

отримувати від замовника всю потрібну фінансову і технічну інформацію для здійснення своєї професійної діяльності; безперешкодно проводити інструментальні дослідження з метою отримання об'єктивної інформації щодо стану енергоспоживання; залучати до роботи потрібних йому помічників та асистентів; чинним законодавством енергоаудитору можуть бути надані й інші права. Обов'язки енергоаудитора

 

Енергоаудитор зобов'язаний:

 

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Положення; не розголошувати інформації, віднесеної до комерційної таємниці, яка стала доступною йому у зв'язку з веденням енергетичного обстеження; відмовляти в проведенні енергетичного обстеження в разі невідповідності його завдань законодавству України або міжнародним договорам. Енергоаудитор повинен дотримуватися правил професійної етики, а саме:

 

бути об'єктивним і не піддаватися тиску заінтересованих осіб; дотримуватися конфіденційності інформації, що стала доступною йому у зв'язку з проведенням енергетичного обстеження; утримуватися від роботи, якщо він не впевнений у достатності рівня своєї компетентності; згода енергоаудитора на надання професійних послуг означає, що він має належний рівень компетентності, знань і досвіду; робота енергоаудитора має відповідати технічним і професійним нормам ведення енергетичного обстеження; виконувати всі вимоги договору на проведення енергетичного обстеження. Факти невідповідності діяльності енергоаудиторів їх обов'язкам та правилам професійної етики (згідно з пп.6.1 і 6.2 цього Положення) підлягають розгляду на засіданні групи експертів при ЦГЕА, а за її поданням - на черговому засіданні ЦГЕА.

 

Якщо енергоаудитор передає частину роботи помічникам (асистентам) , то він повинен перевіряти їхню роботу і продовжує нести відповідальність за результати енергетичного обстеження в повному обсязі.

 

Особливості додержання комерційної таємниці енергоаудиторами

 

Довідки щодо проведених енергетичних обстежень видаються тільки громадянам та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких здійснювалося енергетичне обстеження. На письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання і слідства довідки про здійснені енергетичні обстеження видаються у зв'язку з розглядом кримінальних, цивільних або господарських справ.

 

Обов'язок додержання комерційної таємниці щодо конкретних енергетичних обстежень поширюється також на осіб, яким стало про них відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (у тому числі членам ЦГЕА та експертам, що здійснювали експертизу наданих спеціалізованою організацією матеріалів) .

 

Не підлягає обмеженню інформація щодо узагальнених показників енергетичних обстежень по галузі, регіону, групі підприємств.

 

Особи, винні в порушенні таємниці щодо здійснення енергетичного обстеження, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

 

Не можуть бути віднесеними до комерційної таємниці відомості, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Особливості атестації та діяльності спеціалізованих організацій

 

Енергетичні обстеження підприємств проводяться спеціалізованими організаціями, атестованими на цю діяльність відповідно до вимог Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 ( z0375-97 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, з урахуванням наступних особливостей.

 

8. У заяві на проходження спеціалізованими організаціями атестації на право ведення енергетичних обстежень повинно бути зазначено, що організація й енергоаудитори погоджуються дотримуватися у своїй діяльності всіх вимог цього Положення та Тимчасового положення праАядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, а також повинні бути заявлені:

 

типи технологічного устаткування, типи споживачів енергоресурсів, системи обліку та контролю для проведення енергетичних обстежень; галузева орієнтація; можливість підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів. Заява, крім керівника спеціалізованої організації, повинна бути підписана енергоаудиторами, що входять до складу організації або залучені до цієї діяльності на контрактних засадах.

 

8. Комплект документів, що подаються на право ведення енергетичних обстежень повинен включати також:

 

копію контрактів (угод) на проведення енергетичного обстеження між спеціалізованою організацією та всіма енергоаудиторами, що мають відповідні свідоцтва закладів освіти; звіти про виконані раніше енергетичні обстеження підприємств, а за умови їхньої відсутності - програми та методики виконання робіт (для узгодження) ; перелік наявного обладнання, що може бути використаним для проведення енергетичних обстежень з урахуванням вимог додатка 1 до цього Положення. 8. До матеріалів заявки на право проведення енергетичних обстежень можуть прилучатися мотивовані клопотання відповідних міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, які використовуються при визначенні їхньої переважної спеціалізації щодо проведення енергетичних обстежень та розглядаються як один з вирішальних аргументів для прийняття позитивного рішення ЦГЕА.

 

8. Спеціалізовані організації, що отримали свідоцтво на право ведення енергетичних обстежень, зобов'язані:

 

надавати ЦГЕА в 10-денний термін висновки щодо доцільності зміни нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у випадку, якщо порушено клопотання щодо їхніх змін підприємствами; надавати замовнику робіт технічний звіт у двох примірниках за результатами проведення енергетичного обстеження згідно з п.4.2 Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення ( z0375-97 ) та відповідно до умов договору; подавати ЦГЕА анотований звіт про роботи, що були виконані протягом кожного календарного року, не пізніше 31 січня наступного за звітним роком. Анотований звіт повинен включати інформацію про підприємства, їхні підрозділи та технологічні установки, де було проведено енергетичне обстеження, очікувані обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів за результатами обстежень; роботи з енергетичного обстеження вести згідно з вимогами чинних нормативних актів; з метою узагальнення та накопичення позитивного досвіду енергетичних обстежень двічі на рік - у квітні та жовтні надавати Центральному агентству з енергетичних обстежень інформацію щодо впровадження технічних, економічних та організаційних заходів при проведенні енергетичних обстежень типових технологічних установок та типових споживачів енергоресурсів. Центральне агентство енергетичних обстежень забезпечує доступність цієї інформації усім спеціалізованим організаціям та іншим суб'єктам сфери енергозбереження. Спеціалізованим організаціям, що отримали дозвіл на проведення енергетичних обстежень, рекомендується надавати ЦГЕА разом з річним анотованим звітом методичні рекомендації щодо ведення енергетичного обстеження на підприємствах певних галузей суспільного господарства та типових технологічних установках чи типових споживачах енергоресурсів, що були використані під час проведення енергетичного обстеження в поточному році; у цьому випадку спеціалізованій організації надаються пільги в частині методичного забезпечення її діяльності.

 

Передумовою належного рівня виконання спеціалізованою організацією робіт, пов'язаних з переглядом норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, та виконання ними експертизи показників економії паливно-енергетичних ресурсів підприємствами при застосуванні цими підприємствами економічних механізмів стимулювання енергозбереження є постійне забезпечення працівників спеціалізованої організації нормативно-методичною літературою та постійне підвищення кваліфікації енергоаудиторів з цих питань, у тому числі шляхом їхньої участі в роботі спеціалізованих семінарів, конференцій тощо.

 

Для залучення спеціалізованих організацій до розробки бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження в її складі повинні бути фахівці з вищою економічною освітою, про що вказується у заявлених матеріалах.

 

Свідоцтво і висновок ЦГЕА

 

Позитивний висновок ЦГЕА додається до свідоцтва про право ведення енергетичного обстеження (додаток і є невід'ємною його складовою частиною.

 

Позитивний висновок ЦГЕА видається одночасно зі свідоцтвом про право ведення енергетичного обстеження.

 

1 Особливості звіту про результати енергетичного обстеження підприємств

 

1 Оформлення звіту про результати енергетичного обстеження слід вести згідно з вимогами п.4.2 Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення ( z0375-97 ).

 

1 Звіт про результати енергетичного обстеження повинен бути підписаний керівником спеціалізованої організації та всіма енергоаудиторами, що брали участь у здійсненні енергетичного обстеження.

 

1 Порядок видачі та подовження терміну дії свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень

 

1 Рішення про видачу свідоцтва спеціалізованій організації на право ведення енергетичних обстежень приймає ЦГЕА на своєму засіданні, на якому повинні бути присутні не менше двох третин її складу.

 

1 Рішення про видачу спеціалізованій організації свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень приймається, якщо в результаті голосування за видачу свідоцтва подано більше двох третин голосів від загальної кількості присутніх членів ЦГЕА, але не менше половини від загальної кількості членів ЦГЕА.

 

У разі наявності в складі спеціалізованої організації тільки одного енергоаудитора за видачу свідоцтва спеціалізованій організації про право ведення енергетичних обстежень повинно проголосувати не менше двох третин від загальної кількості членів ЦГЕА.

 

1 Рішення ЦГЕА щодо надання висновку та видачі свідоцтва фіксується в протоколі засідання ЦГЕА.

 

1 Свідоцтво на право ведення енергетичних обстежень підписується головою ЦГЕА, відповідальним секретарем і скріплюється гербовою печаткою Держкоменергозбереження.

 

1 Рішення ЦГЕА фіксуються у Книзі реєстрації висновків та свідоцтв, сторінки якої нумеруються, прошнуровуються, підписуються головою Держкоменергозбереження і скріплюються гербовою печаткою Держкоменергозбереження. Копії всіх висновків зберігаються як додаток до Книги реєстрації.

 

1 Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень видається спеціалізованій організації на 3 роки.

 

1 Прийняття ЦГЕА рішення щодо подовження терміну дії свідоцтва про право здійснення енергетичного обстеження спеціалізованій організації оформляється висновком згідно з додатком 3 до цього Положення, а також новим свідоцтвом, номер якого проставляється за формою: номер попереднього свідоцтва, скісна риска, порядковий номер рішення щодо надання спеціалізованій організації права на здійснення енергетичного обстеження. Наприклад, Свідоцтво N 2/2 - це рішення щодо надання спеціалізованій організації, що мала свідоцтво N 2, права на ведення енергетичного обстеження вдруге.

 

1 Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень разом із висновком ЦГЕА направляється не пізніше ніж через десять робочих днів після рішення про його видачу.

 

1 Порядок анулювання свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень

 

1 Питання щодо анулювання свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень може порушуватись у таких випадках:

 

порушень спеціалізованою організацією вимог нормативних і правових актів щодо ведення енергетичних обстежень; припинення діяльності спеціалізованої організації з проведення енергетичних обстежень протягом одного року; вибуття зі складу спеціалізованої організації чи розривання з нею контрактів енергоаудиторами. 1 При невиконанні спеціалізованою організацією вимог п.8 цього Положення щодо постійного забезпечення своїх працівників нормативно-методичною літературою та підвищення кваліфікації енергоаудиторів, рішенням ЦГЕА вона може бути обмежена в діяльності, що пов'язана з виконанням експертизи економії паливно-енергетичних ресурсів підприємствами при застосуванні цими підприємствами економічних механізмів стимулювання енергозбереження.

 

1 Право ініціювати розгляд ЦГЕА питання про обмеження або позбавлення спеціалізованої організації та (або) енергоаудитора права ведення енергетичних обстежень і анулювання раніше отриманого нею свідоцтва на ведення цього виду діяльності мають:

 

члени ЦГЕА; посадові особи органів державної влади України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Державна інспекція з енергозбереження та її територіальні управління; керівники підприємств, на яких спеціалізована організація проводила (проводить) енергетичне обстеження. ( Пункт 12.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкоменергозбереження N 76 ( ) від 27.08.2000 ) 1 Рішення про анулювання свідоцтва про право здійснення енергетичних обстежень приймається ЦГЕА в порядку, аналогічному пп.11.1 і 11.2 (частина перша).

 

1 Отримання інформації щодо діяльності спеціалізованих організацій

 

Інформація щодо отримання або позбавлення свідоцтва спеціалізованими організаціями є відкритою, може публікуватися в засобах масової інформації і доводиться до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також до регіональних відділень Державної інспекції з енергозбереження.

 

1 Діяльність ЦГЕА

 

1 ЦГЕА згідно з чинним законодавством забезпечує комплексний та об'єктивний розгляд наданої спеціалізованими організаціями документації.

 

1 Члени ЦГЕА повинні підвищувати свою кваліфікацію за програмою, затвердженою Держкоменергозбереження, не рідше ніж один раз на три роки.

 

1 Засідання ЦГЕА проводяться не рідше одного разу на місяць. У разі потреби позачергові засідання можуть скликатися головою.

 

1 Рішення щодо питань, не пов'язаних із розглядом наданої спеціалізованими організаціями документації стосовно надання їм права здійснення енергетичного обстеження, приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів ЦГЕА. У разі рівності голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

 

1 Головує на засіданні ЦГЕА голова ЦГЕА, а за його відсутності - заступник.

 

1 Оформлення протоколів засідання ЦГЕА та ведення її документації здійснюється відповідальним секретарем ЦГЕА.

 

1 Відсутність члена ЦГЕА на трьох і більше (включаючи і позапланові) засіданнях ЦГЕА протягом календарного року є підставою для розгляду на черговому засіданні правління питання щодо доцільності його (її) членства у складі правління ЦГЕА, та відповідного подання на ім'я Голови Держкоменергозбереження.

 

1 Максимальна кількість членів ЦГЕА - 15 осіб, мінімальна - 10 осіб.

 

Додаток 1
У теплотехнічному устаткуванні та в будівництві:

 

Газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість аналізувати повноту згоряння палива, а також шкідливі викиди до навколишнього середовища. Набір термометрів (також рекомендується мати безконтактні термометри, та (або) тепловізор) . Манометри. Трубка Піто. Витратомір рідин та газів (рекомендовано) . Секундомір. В електротехнічному та електромеханічному устаткуванні:

 

Тестер (мультиметр) та (або) прилади для вимірювання струму, напруги, потужності, коефіцієнта потужності відповідного класу точності. Аналізатор електричних сигналів (осцилограф або інші, у тому числі комп'ютеризовані, прилади) . Обладнання для отримання графіків навантажень технологічного устаткування. Тахометр. Трубка Піто. Витратомір рідин та газів (рекомендовано) . Секундомір.

 

Додаток 2
Свідоцтво N _____

 

Центральна група енергетичного аудиту відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, та Положення про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженого наказом Державного комітету України з енергозбереження від 09.04.99 N 27 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції ___ _________ 1999 року за N _____________, засвідчує, що кваліфікація фахівців, а також матеріально-технічне оснащення __________________

 

(назва спеціалізованої організації) відповідають вимогам, установленим для організацій, що займаються веденням енергетичних обстежень.

 

Рішенням Центральної групи енергетичного аудиту від ___ р. __________________________________________________________________

 

(назва спеціалізованої організації) надається право ведення енергетичних обстежень.

 

Дата видачі свідоцтва - ___ _______________ року.

 

Свідоцтво дійсне до ___ _______________ року.

 

Голова Центральної групи М. П. Відповідальний

 

енергетичного аудиту секретар

 

________________________ ______________________

 

Місто Київ ___ _______ р. Реєстраційний N ______

 

Додаток 3

 

за результатами розгляду матеріалів, наданих підприємством, організацією, установою (далі - Спеціалізована організація)

 

__________________________________________________________________

 

(назва Спеціалізованої організації)

 

(лист від ___ _____________________ 199_ р., N ________________)

 

Центральною групою енергетичного аудиту (ЦГЕА)

 

розглянуто такі матеріали, надані

 

заяву від організації; копію платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску; статут організації (копія) ; свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія) ; довідку про структуру організації; обліковий склад постійних працівників; копію контрактів (угод) про проведення енергетичних обстежень з енергоаудиторами; звіти про виконані раніше енергетичні обстеження підприємств або програми та методики виконання робіт (для узгодження) ; ерелік обладнання для проведення енергетичних обстежень. надана інформація є достатньою для оцінки можливостей Спеціалізованої організації щодо ведення енергетичних обстежень і відповідає нормативним вимогам до неї; кваліфікація фахівців та матеріально-технічне оснащення відповідають вимогам, установленим для спеціалізованих організацій щодо ведення енергетичних обстежень. ЦГЕА зазначає, що Спеціалізована організація

 

__________________________________________________________________

 

(назва Спеціалізованої організації)

 

раніше не проводила енергетичних обстежень

 

(заповнюється для організацій, що раніше не проводили

 

енергетичних обстежень) .

 

ЦГЕА вважає, що надані матеріали дають право

 

Спеціалізованій організації на проведення енергетичних

 

обстежень на

 

__________________________________________________________________

 

(типи технологічного устаткування, типи споживачів

 

енергоресурсів, системи обліку та контролю)

 

підприємств _______________________________________ промисловості.

 

(назва галузей промисловості)

 

ЦГЕА вважає, що Спеціалізована організація

 

__________________________________________________________________

 

(назва Спеціалізованої організації)

 

має необхідні підстави для розроблення та підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів енергозбереження (останнє вказується, якщо підприємство (організація, установа) мають фахівців відповідної кваліфікації з вищою економічною освітою) .

 

Даний висновок є підставою для видачі свідоцтва N

 

________________ про право ведення

 

енергетичних обстежень, виданого рішенням ЦГЕА

 

від ___ _______________________ р.

 

Зауваження, які потребують урахування:

 

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

 

Термін повторного розгляду документів: ______________________

 

Голова Центральної

 

групи енергетичного аудиту _____________________________

 

Відповідальний секретар _____________________________

 

М.п.

 

Місто Київ ___ ______________________

 Новая страница 1. Энергосбережение — сфера бизнеса. Новости углеродного рынка. Энергоэффективность в действии.

На главную  Энергоэффективность 

0.0037
 
Яндекс.Метрика