Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоэффективность 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С

ПОСТАНОВА
від 15 липня 1997 р. N 786
Київ

 

Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
у суспільному виробництві

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1040 від 27.06.2000
N 633 від 06.06.2001
N 746 від 16.08.2005
N 1571 від 08.11.2006 }

 

З метою реалізації положень, визначених у Законі України Про енергозбереження, Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити на період до введення в дію систем енергетичних стандартів Загальне положення про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (додається).

 

Покласти відповідальність за розроблення методик нормування, а також за розроблення і затвердження типових норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві:
міжгалузевих (загальновиробничого характеру) - на Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
галузевих - на відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
регіональних (для підприємств усіх форм власності, що не належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.
Галузеві та регіональні методики нормування підлягають погодженню з Національним агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1571від 08.11.2006 }

 

Державному комітетові з енергозбереження за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці та Міністерством юстиції у тримісячний термін розробити загальні рекомендації про матеріальне стимулювання колективів підприємств, організацій усіх форм власності та установ, окремих
працівників державних підприємств, організацій та установ за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, а також подати узгоджені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до актів законодавства про відповідальність підприємств та посадових осіб за нераціональне використання цих ресурсів залежно від їх перевитрат щодо встановлених норм.

 

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити починаючи з 1998 року організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за новими методиками на підприємствах, в установах та організаціях за розподілом відповідно до пункту 2 цієї постанови.

 

Державному комітетові з енергозбереження за погодженням з Міністерством економіки в тримісячний термін підготувати єдину методику розроблення і порядок реалізації галузевих (міжгалузевих) та регіональних програм з енергозбереження у взаємозв'язку із Загальним положенням про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

 

Міністерству статистики разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Державним комітетом з енергозбереження удосконалити статистичну звітність про результати використання паливно-енергетичних ресурсів, включаючи звітність про додержання норм питомих витрат.
Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України передбачати починаючи з 1998 року в межах реальних можливостей бюджету додаткові асигнування для Міністерства статистики на реалізацію
заходів, визначених цією постановою.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ

 

Інд.37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 786

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві

 

Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві України здійснюється з метою раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів і є основою для застосування економічних санкцій за їх нераціональне використання та запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1040 від 27.06.2000 )
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів не передбачає втручання держави у господарську діяльність підприємств, пов'язану з обмеженням обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів або обсягів виробленої продукції. Воно є інструментом усунення нераціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів, викликаного безгосподарністю та застосуванням застарілих технологій. Основними важелями цього механізму є матеріальне заохочення економії паливно-енергетичних ресурсів та фінансова відповідальність за їх нераціональне використання.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів використовується також для прогнозування обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у регіонах, галузях та у цілому в державі.
Основою для запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження є прогресивні показники норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, а для застосування економічних санкцій та адміністративних штрафів - міжгалузеві, галузеві та регіональні норми питомих витрат. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1040 від 27.06.2000 )

 

Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів - це затверджений уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади показник їх використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості (далі - одиниця продукції), орієнтований на прогресивне виробництво.

 

Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів повинні встановлюватися з урахуванням особливостей конкретного виробництва, як правило, на рівні підприємства, установи, організації (далі - підприємство). Диференціація норм за конкретними технологіями чи видами споживання здійснюється підприємством самостійно на основі міжгалузевих та галузевих методик. Ці норми не повинні перевищувати встановлених показників міжгалузевих та галузевих типових норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для певних видів споживання.

 

Відповідальність за розроблення і додержання норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на рівні підприємства несе керівник підприємства.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах забезпечується енергетичними, технологічними або іншими службами залежно від специфіки виробництва. Працівники цих служб підлягають першочерговому матеріальному заохоченню за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів у рамках економічного механізму енергозбереження.

 

На рівні конкретного виробництва, як правило, встановлюються норми витрат паливно-енергетичних ресурсів окремо щодо продукції кожного виду, на рівні підприємств у цілому визначаються додатково укрупнені норми на одиницю зведеної продукції, а на рівні галузей та структур державного управління використовуються також узагальнені показники питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

 

Норми витрат на підприємствах встановлюються на всі види паливно-енергетичних ресурсів незалежно від джерел їх постачання та характеру споживання. Вони визначаються, як правило, на натуральну одиницю кожного з видів товарної продукції (послуг) підприємства. До товарної продукції належать також похідні
енергоносії, самостійно вироблені підприємством і відпущені стороннім споживачам (теплова енергія, кисень, стиснене повітря, вода тощо), а також напівфабрикати, товари народного споживання та всі інші види робіт і послуг для сторонніх споживачів. Витрати паливно-енергетичних ресурсів на надання комунально-побутових послуг, здійснення будівництва та капітального ремонту споруд, пуско-налагоджувальних та дослідних робіт тощо, якщо вони мають
допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, враховуються окремо.

 

Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю товарної продукції визначаються як наскрізні показники. До них включаються всі витрати паливно-енергетичних ресурсів, віднесені на цей вид товарної продукції протягом повного технологічного циклу виробництва основними, а також і допоміжними цехами та службами підприємства. На кожній із стадій проміжної переробки продукції сумарна величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів включає в себе власне витрати на переробку та витрати попередніх стадій переробки і загальнозаводські витрати. Для розроблення норм і нормативів та аналізу енергоспоживання використовуються енергобаланси - система взаємопов'язаних показників, які відображають кількісну відповідність між надходженням та використанням усіх видів паливно-енергетичних ресурсів певним об'єктом (виробничою дільницею, цехом, підприємством, галуззю, регіоном тощо).

 

Витрати всіх видів паливно-енергетичних ресурсів, отримуваних підприємством від сторонніх постачальників, на кожній окремій стадії технологічної переробки повинні нормуватися одночасно для всіх видів паливно-енергетичних ресурсів. Абсолютна величина наскрізних витрат паливно-енергетичних ресурсів на всі види продукції підприємства повинна дорівнювати сумі використаних у виробництві паливно-енергетичних ресурсів за даними паливно-енергетичного балансу підприємства.

 

Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів поділяються за ступенем агрегації на індивідуальні та групові, за складом витрат - на технологічні та загальновиробничі, за періодом дії - на річні та квартальні (місячні) згідно з діючою нормативною базою.

 

1 Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають систематичному перегляду з урахуванням змін у технології виробництва. Якщо обсяги виробництва товарної продукції продовжують змінюватися, перегляду підлягає також організація виробництва з метою зменшення умовно-постійної складової питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

 

1 Для однорідних виробництв можуть розроблятися регіональні, галузеві і міжгалузеві норми та нормативи.

 

1 Одиниці виміру норм витрат паливно-енергетичних ресурсів встановлюються відповідними методиками нормування; статистична звітність здійснюється згідно з установленими одиницями цих норм.

 

1 Експертиза встановлених норм та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів, контроль за їх наявністю та виконанням здійснюється Державною інспекцією з енергозбереження під час проведення контролю за станом обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах.

 

1 Висновки Державної інспекції з енергозбереження про фактичний стан обліку і неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є однією з підстав для перегляду норм та нормативів їх питомих витрат.
До неефективних (марнотратних) відносяться витрати паливно-енергетичних ресурсів, зумовлені недотриманням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на енерго- та теплопостачання, а також на споруди в частині погіршення їх теплоізолюючих властивостей в опалюваний сезон, паспортів на діюче обладнання, в тому числі систематичне, без виробничої потреби, використання палива, недовантаження або використання на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливо- та енерговикористовуючого обладнання і машин, не обумовлене вимогами надійності або безпеки.

 

1 Об'єктивність нормування та контроль питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів забезпечується системами обліку витрат і виробництва паливно-енергетичних ресурсів, здійснення якого є обов'язковим для всіх споживачів, єдиною методичною основою визначення норм, урахуванням конкретних умов
енергоспоживання та систематичним переглядом норм у зв'язку із зміною цих умов.

 

1 Розроблення науково обгрунтованих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів здійснюється на основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик нормування, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.
На основі апробованих зазначених методик розробляється програмне забезпечення, необхідне для нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів з використанням обчислювальної техніки, та створюється інформаційно-методична база для забезпечення оптимального нормування питомих витрат та аналізу
використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, у регіонах, галузях та у цілому в державі.

 

1 Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають організації, які забезпечують методичне керівництво нормуванням у галузях (регіонах) та здійснюють погодження методик нормування, а в окремих випадках - норм витрат
паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для потреб підприємства, галузі, регіону іншими виконавцями.
Норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів дляпідприємств з річним енергоспоживанням понад 10 000 тонн умовного палива та для казенних підприємств підлягають погодженню з НАЕР. { Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1040 від 27.06.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 633 від 06.06.2001, N 746 від 16.08.2005, N 1571 від 08.11.2006 }

 

1 Загальний порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначений з урахуванням особливостей функціонування системи нормування на рівні державного управління, розробляється НАЕР та доводиться до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 746 від 16.08.2005, N 1571 від 08.11.2006 )

 

1 До розроблення і введення в дію науково обгрунтованих галузевих методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують розроблення і затвердження за погодженням з Держкоменергозбереження тимчасових норм витрат паливно-енергетичних ресурсів для основних енергоємних виробництв.
Їх розроблення здійснюється з використанням статистичної звітності протягом 1990-1996 років, паливно-енергетичних балансів підприємств, проектної документації, а також режимних та технологічних карт з урахуванням вимог цього Положення.

 

Джерело: http://www.naer.gov.ua

 Новая страница 1. Энергетика. ЕБРР как фактор экономической ли. Новая страница 1.

На главную  Энергоэффективность 

0.0052
 
Яндекс.Метрика