Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Твердое топливо 

ЗАТВЕРДЖЕНО

I. Загальні питання

 

Порядок ведення та користування даними Реєстру енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) промислових підприємств, організацій (установ) (далі - Порядок), розроблено відповідно до вимог Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємствіатестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12.05.97 р. № 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.97 р. за № 375/2179 та Положення про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 09.04.99 р. № 27 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.99 р. за № 301/3594 (далі - Положення).

 

Цим Порядком встановлюється порядок формування та ведення Реєстру енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) промислових підприємств, організацій (установ) (далі - Реєстр), права та обов`язки розпорядника, адміністратора, відповідального за Реєстр та користувачів Реєстру, порядок доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, та користування даними Реєстру.

 

Визначення термінів.

 

Виписка з Реєстру - письмовий документ встановленого зразка, що підтверджує запис у Реєстрі відносно енергоаудиторів, внесених до Реєстру.

 

Індивідуальний номер - об`єднана єдиним індивідуальним (порядковим) номером сукупність інформації про енергоаудитора, внесеного до Реєстру.

 

Розпорядником Реєстру є Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

(далі - НАЕР), яке :

 

- приймає рішення про затвердження переліку енергоаудиторів, включених до Реєстру чи виключених з нього;

 

- здійснює контроль за виконанням функцій покладених на Адміністратора Реєстру та Відповідального за ведення Реєстру;

 

- використовує інформацію Реєстру для забезпечення функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження.

 

Адміністратором Реєстру є Департамент нормативно – правового забезпечення НАЕР, який забезпечує ведення та користування даними Реєстру, а саме:

 

- контроль за веденням та користуванням даними Реєстру;

 

- формує Реєстр;

 

- контролює роботу Відповідального за Реєстр.

 

Відповідальним за ведення Реєстру є ДП «Енергоефективність», на яке покладено наступні функції:

 

- забезпечення наповнення та ведення Реєстру;

 

- проведення операцій в Реєстрі, у тому числі відкриття, ведення та закриття індивідуальних номерів енергоаудиторів, які внесені до Реєстру;

 

- внесення змін до Реєстру;

 

- забезпечення конфединційності інформації про енергоаудитора, внесеного до Реєстру;

 

- здійснення приймання, обліку та обробки запитів користувачів Реєстру;

 

- видача виписок з Реєстру;

 

- забезпечення приймання, обліку і збереження документів, на підставі яких формується Реєстр;

 

-повідомлення енергоаудитора, про виключення з Реєстру та причини виключення.

 

Адміністратор Реєстру відповідає за створення Реєстру. Відповідальний за ведення Реєстру контролює відповідність інформації про енергоаудитора, внесеного до Реєстру, документам, на підставі яких здійснюється реєстрація відповідної інформації у Реєстрі, та збереження інформації Реєстру.

 

Відповідальний за Реєстр визначає перелік осіб, які мають право вносити інформацію про енергоаудиторів до Реєстру, зміни до інформації про енергоаудиторів, оформляти виписки з Реєстру.

 

Інформація з Реєстру, що надається користувачам Реєстру є відкритою.

 

II. Порядок внесення (виключення) енергоаудиторів до Реєстру

 

Енергоаудитори включаються до Реєстру за умови, якщо вони:

 

- мають базову освіту згідно з фаховим напрямком Міносвіти «Енергетика, електротехніка та електромеханіка», а саме: інженер – електрик, інженер – електромеханік, інженер – теплотехнік, інженер – енергетик, а також інженер з автоматизації (за галузями народного господарства);

 

- пройшли навчання на курсах підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, отримали відповідне свідоцтво та надали його копію;

 

- надали анкету – заяву (для фізичних осіб) на внесення до Реєстру (форма анкети – заяви встановлена додатком 2 цього Порядку);

 

- надали копію посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно – правових актів з охорони праці;

 

- дотримуються усіх вимог Положень.

 

Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у документах, несуть енергоаудитори (фізичні особи) та організація - роботодавець енергоаудитора, яка подала документи.

 

Центри підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ), які ліцензовані Міністерством освіти та науки України на освітню діяльність щодо проведення курсів підвищення кваліфікації енергоменеджерів надають НАЕР інформацію щодо кількості виданих енергоаудиторам свідоцтв підвищення кваліфікації, згідно з формою Реєстру, та анкети – заяви заповнені енергоаудиторами.

 

Підставами для відмови Адміністратором Реєстру у включенні енергоаудитора до Реєстру, є:

 

- недотримання вимог щодо підготовки та перевірки (підвищення кваліфікації) знань енергоаудиторів, яке повинно здійснюватись один раз на три роки ;

 

- невідповідність документів, поданих енергоаудитором, вимогам встановленими Положеннями;

 

- не надання копії посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно – правових актів з охорони праці;

 

- не отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації енергоаудитора вищим учбовим закладом, ліцензованим Міністерством освіти та науки України на дану освітню діяльність.

 

Повідомлення про відмову внесення енергоаудитора до Реєстру направляється Адміністраторам Реєстру до організації – роботодавця енергоаудитора, або на адресу енергоаудитора (фізичної особи) після прийняття відповідного рішення з зазначеними причинами відмови.

 

У разі зміни інформації наданої організацією – роботодавцем енергоаудитора чи енергоаудитором (фізичною особою) (зміни даних поштової адреси, телефонів організації роботодавця енергоаудитора, енергоаудитора (фізичної особи), отримання нового свідоцтва підвищення кваліфікації та інше), енергоаудитор повинен повідомити Адміністратора Реєстру про зміни, що відбулись і надати документи ( або їх копії ), що підтверджують зазначені зміни. Зміни до інформації про енергоаудитора вносяться до Реєстру.

 

III. Порядок ведення та користування даними Реєстру та закриття Реєстру

 

Інформація про енергоаудитора внесеного до Реєстру, надається користувачам відповідно до цього Порядку у формі виписок з Реєстру. Форма виписок встановлена додатком 4 до цього Порядку.

 

Підставою для надання Адміністратором Реєстру інформації з Реєстру є письмовий запит користувача, який повинен містити предмет запиту та визначення мети використання інформації, що запитується. Форма запиту встановлена додатком 3 до цього Порядку.

 

Реєстр закривається на підставі наказу НАЕР про закриття. Дата закриття визначається у наказі.

 

Після закриття Реєстру Адміністратор Реєстру та Відповідальний за Реєстр не виконує ніяких операцій в Реєстрі за винятком видачі виписок про операції в Реєстрі.

 

НАЕР, як Розпорядник Реєстру, видає наказ про знищення документів Реєстру, яким затверджується строк знищення і склад комісії по знищенню документів. Комісія по знищенню, в строк визначений наказом, здійснює інвентаризацію документів і їх знищення. Про знищення документів Реєстру складається відповідний акт, який зберігається у Департаменті нормативно – правового забезпечення та у архіві НАЕР.

 

Начальник відділу енергетичного аудиту та менеджменту Л.Г. Єрьоміна

 

Додатки:

 

Реєстр енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження)промислових підприємств, організацій (установ)

 

Анкета-заява на реєстрацію енергоаудитора (фізичної особи) в Реєстрі енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) промислових підприємств, організацій (установ)

 

Запит на отримання виписки з Реєстру енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження)

 

промислових підприємств, організацій (установ)

 

Виписка з Реєстру енергоаудиторів, які мають право на проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) промислових підприємств, організацій (установ)

 Построение информационной системы контроля и учёта энергоресурсов промышленного предприятия. Порядок стимулирования энергосбережения в организациях Комплекса социальной сферы Правительства Москвы. О концепциях развития и модерниз. Результати семінару „Схема зелен.

На главную  Твердое топливо 

0.0043
 
Яндекс.Метрика