Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Делегація європейської комісії в

EuropeAid/119152/C/SV/UAКонтракт про надання послуг 2005/100-604

 

Цей Проект фінансується Європейським Союзом

 

Енергетична сервісна компанія „ЕСКО Біомаса” (ЕСКОБ)

 

Партнер Проекту: Національне агентство України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів Вступ

 

Як одна з найбільш енергоспоживаючих країн світу з сильною залежністю від імпорту енергоносіїв, Україна гостро потребує розвитку своїх місцевих енерго-ресурсів та модернізації своєї застарілої енергосистеми. Україна має значні ресурси біомаси, які є величезним вітчизняним енергоресурсом, потенціал якого використовується ще далеко не повністю. Інвестиції в технології та рішення біомасової енергетики дозволять Україні зменшити імпорт енергоносіїв шляхом розвитку місцевої біомасової енергетики для забезпечення надійного енергопостачання, використання місцевих відновлюваних джерел енергії та створення нових робочих місць у сільській місцевості.

 

Розвиток біомасового сектору визначено як один з пріоритетних напрямків національної енергетичної стратегії України, що має забезпечити:

 

· послаблення залежності від енергоресурсів іноземного походження;

 

· створення нових робочих місць у сільській місцевості;

 

· створення нових ринків для вітчизняних виробників обладнання для збору та утилізації біомаси; та

 

· зменшення шкідливого впливу на довкілля шляхом заміщення викопних палив місцевою біомасою.

 

Для впровадження біомасових технологій Уряд України одержав від Європейського Союзу підтримку у створенні відповідної енергосервісної компанії (ЕСКОБ), що буде займатися вирішенням саме цих проблем. Перевага віддається створенню акціонерного товариства закритого типу з міноритарною участю Уряду України.

 

Структура бізнесу, що таким чином започатковується, своєю моделлю буде мати превалюючу структуру бізнесу енергетичних сервісних компанії (ЕСКО) Центральної та Східної Європи. Компанії типу ЕСКО ще достатньо нові для України – першою комерційно життєздатною стала створена в 1996 році „УкрЕСКО”, що успішно продувжує свою господарську діяльність в країні. Компанії типу ЕСКО широко розповсюджені у Західній Європі та Північні Америці, де за останні 30 років з використанням цієї концепції було реконструйовано багато енергетичних об’єктів.

 

ЕСКО з використанням своїх власних або залучених коштів надає своїм замовникам послуги з енергопостачання або енергозбереження, здійснюючи капіталовкладення в енергетичне обладнання замовника і, таким чином, зменшуючи його витрати на енергоносії та (або) їх споживання. Витрати ЕСКО відшкодовуються з реально одержаного економічного ефекту. Такий підхід означає, що замовник, як правило, без жодної попередньої оплати, одержує від ЕСКО гарантію того, що сума його фактичних платежів не буде перевищувати початкової суми рахунків за енергопостачання. Після відшкодування ЕСКО капіталовкладень (з прибутком), замовник одержує в своє розпорядження всю повноту вигід нової системи енергопостачання. У Додатку 1 наведено типовий приклад проекту ЕСКО.

 

Для зацікавлення приватних інвесторів за Програмою ЄС TACIS для здійснення капіталовкладень надано грант на суму 600000 Євро, що буде підлягати поверненню до ЕСКОБ з метою реінвестування у подальші проекти.

 

Цей проект дозволить одержати дуже важливі для України результати, а саме:

 

· Реалізація значної кількості малих та середніх за розміром біомасових енергетичних проектів з використанням досвіду провідних фахівців угалузі біомаси та ЕСКО;

 

· Використання місцевих енергоресурсів і, таким чином, зменшення потреби України в імпортованих енергоносіях; та

 

· Створення нових робочих місць у сільській місцевості.

 

Однією з важливих особливостей нової ЕСКО є надання за Програмою ЄС TACIS коштів для залучення досвідчених європейських та місцевих фахівців до вирішення питань функціонування ЕСКОБ на початковому етапі. Це дозволить Україні на самому початку проекту одержати ефективну біомасову енергетичну сервісну компанію світового класу та забезпечити протягом початкового періоду передачу українським працівникам всіх необхідних знань та навичок.

 

Подальші розділи цього документу присвячені визначенню ринкового петенціалу біомасових енергетичних послуг в Україні, засад поточної роботи та здійснення проектів, а також фінансовим питанням господарської діяльності.

 

Ринок біомасових енергетичних послуг

 

Біомасові технології в Україні

 

Термін „біомаса” включає відходи деревопереробки, лісового та сільського господарства, сільськогосподарські та лісові насадження енергетичного призначення. Він також включає рідкі відходи, мул каналізаційних стоків, гній тваринного походження, а також органічні компоненти твердих побутових та промислових відходів, які можна переробити на зручні тверді, рідкі та газоподібні паливні матеріали.

 

З біомаси можна виробляти електричну енергію, рідкі та газоподібні палива для транспортних засобів та для побутового використання, а також різноманітні корисні хімікати, включаючи ті, що звичайно виробляються з нафти.

 

На ринку існують нижчезазначені комерційні технології виробництва енергії з біомаси, використання яких є можливим в Україні:

 

Пряме спалювання: Це є найпростіший спосіб виробництва енергії з біомаси. Згоряння безпосередньо нагріває продукт або об’єм (наприклад, плити, печі, технологічні процеси прямого сушіння, тощо) або може використовуватися в котлах та теплообмінниках для виробництва пари або гарячої води та, в подальшому, для опалення приміщень, в технологічних процесах або для генерування електричної та теплової енергії.

 

Газифікація: Цей процес може бути пов’язаним з реакцією відповідного біомасового ресурсу з утворенням синтезгазу. Цей газ спалюється безпосередньо в котлах або після очистки використовується в газопоршневих когенераційних установках.

 

Виробництво біогазу та звалищного газу (анаеробне зброджування): Анаеробне зброджування – це процес перетворення таких органічних відходів, як, наприклад, гній тваринного походження, на біогаз. Анаеробнм зброджуванням твердих побутових відходів, похованих на сміттєзвалищах, виробляється газ, відомий як звалищний газ.

 

Виробництво біопалив: Це – перетворення біомаси на рідкі палива (біопалива). Установки для виробництва біопалива можуть розроблятися, виготовлятися та використовуватися в Україні, проте роль ЕСКОБ у таких капіталоємких проектах не є значною.

 

Біомасовий потенціал в Україні та його ринкові перспективи

 

Біомаса – це, напевно, найбільш важливе (за винятком крупних гідроелектростанцій) відновлюване джерело енергії в Україні. Біоенергетика може задовольняти суттєву частку енергетичних потреб окремих населених пунктів. Технічний потенціал біомаси для виробництва енергії оцінюється у 12,3 млн. т нафтового еквіваленту на рік (142 ТВт год/рік) – головним чином, це відходи сільського виробництва. Відходи деревини та біогаз – це також важливі форми біомаси. За більш консервативними (та більш реалістичними) оцінками, технічний потенціал становить приблизно 7,4 млн. т н.е. (86 ТВт год./рік). У будь-якому випадку, біомаса може забезпечити 8-12% загального первинного енергоспоживання в Україні.

 

Біоенергетичні технології знаходяться на початковому етапі впровадження. Поточні обсяги виробництва енергії з біомаси оцінюються в 0,9 млн. т н.е./рік (1,3 млн. т вугільного еквіваленту на рік), що відповідає 0,65% загального первинного енергоспоживання.

 

„Енергетична стратегія України на період до 2030 року” передбачає суттєвий розвиток відновлюваних джерел енергії – головним чином за рахунок значного збільшення використання біомаси – від 0,9 до 6,5 млн. т н.е./рік (від 1,3 до 9,2 млн. т в.е./рік).

 

Як „Енергетична стратегія”, так і учасники ринку визнають біоенергетику дуже перспективною сферою розвитку найближчого майбутнього. Підвищення цін на традиційні види палива (головним чином – на природний газ) ще більше покращать привабливість інвестицій у біоенергетику та будуть сприяти розвитку цього ринку.

 

Відповідно оцінкам „Енергетичної стратегії”, мета в 9,2 млн. т в.е./рік енергії з біомаси потребує інвестицій біля 12 млрд. грн. (приблизно 1,85 млрд. Євро).

 

Можливості фінансування проектів

 

Невеликі проекти могли б здійснюватися на засадах самофінансування, проте, в більшості випадків, такий підхід не є можливим для біомасових інвесторів в Україні.

 

Фінансування шляхом запозичень є одним з можливих варіантів здійснення біомасових проектів. Відсоткові ставки, що пропонуються українськими банківськими установами, становлять 12-15%. Високі відсоткові ставки та труднощі у забезпеченні гарантій позики – це основні перешкоди для фінансування шляхом запозичень.

 

УкрЕСКО – це поки що єдина українська установа, яка має досвід використання коштів міжнародних фінансових інституцій (МФІ) для фінансування малих та середніх за розміром проектів, зокрема в сфері підвищення енергоефективності. ЄС надав підтримку у створенні УкрЕСКО стосовно підготовки бізнес-планів, становлення, нарощування потужності, визначення проектів з підвищення енергоефективності та розробки відповідних ТЕО інвестицій.

 

У 1999 році Україна підписала з ЄБРР угоду про позику в розмірі 20 млн. дол. США для створення першої в країні енергетичної сервісної компанії („УкрЕСКО”). Взагалі, Україна не надає державних гарантій, але в випадку УкрЕСКО Міністерство фінансів виділило кошти державного бюджету як гарантію повернення позики ЄБРР. Термін першої програми кредитування збіг наприкінці 2004 року, проте ЄБРР надало УкрЕСКО другу позику.

 

За угодою про другий етап проекту „Фінансування проектів з підвищення енергоефективності через УкрЕСКО”, УкрЕСКО передаються 20 млн. дол. США. УкрЕСКО позичає від ЕБРР за річною ставкою LIBOR + 1%[1], проте встановлює вищі ставки відсотку (до 12%) своїм замовникам в залежності від умов виконання проекту.

 

УкрЕСКО надає різні послуги, включаючи управління проектами „під ключ”. На поточний час, УкрЕСКО не здійснила та не профінансувала жодного проекту з утилізації біомаси або інших відновлюваних джерел енергії.

 

„Енергетичний альянс”: У 2001 році Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) спільно з Гостомельським склозаводом (найбільший виробник скла в Україні) та „Турбо-спектром” (харківська інжинірингова компанія) заснували нову приватну енергетичну сервісну компанію – Закрите акціонерне товариство „Енергетичний альянс”. WNISEF придбав 59,9% акцій компанії та, таким чином, інвестував 2,0 млн. дол. США як стартовий капітал.

 

„Енергетичний альянс” буде фінансувати та розробляти когенераційні та електрогенеруючі проекти для платоспроможних українських промислових замовників, приділяючи основну увагу виконанню „під ключ” когенераційних рішень для вітчизняних підприємств.

 

У лютому 2004 року ЄБРР відкрив для „Енергетичного альянсу” кредитну лінію на загальну суму 10 млн. дол. США і, таким чином, зміцнив його можливості відповідним чином задовольняти існуючий місцевий попит на впровадження енергозберігаючих технологій. „Енергетичний альянс” – це перша приватна ЕСКО, що пропонує когенераційні енергозберігаючі рішення та конкурує з „УкрЕСКО”.

 

Інші місцеві ЕКСО: В той же самий час, існують і інші українські компанії, що пропонують послуги в сфері енергозбереження, - такі, як „Арена-Еко” (Агенція з раціонального використання енергії та довкілля), „Аква-Україна”, Альянс за збереження енергії, Український центр чистих технологій та кілька регіональних ЕСКО, які є членами Української асоціації енергетичних сервісних компаній. За винятком „Арена-Еко”, яку фінансує USAID та Міністерство енергетики США, всі ці ЕСКО не мають у свєму розпорядженні коштів для самостійної реалізації великих енергозберігаючих проектів. Більшисть з них залучає фінансування третіми сторонами.

 

ЕСКОБ - Компанія

 

Загальна інформація

 

Створення ЕСКОБ передбачається в два етапи, починаючи з розробки надійного портфеля реальних та рентабельних біомасових інвестиційних можливостей, які мають продемонструвати комерційну життєздатність бізнесу ЕСКО Біомаса, що, в свою чергу, буде сприяти залученню стратегічного інвестора або групи інвесторів з інтересами у енергетиці України на підтримку створення та капіталізації новостворюваної ЕСКО.

 

Етап І Створення Групи розробки проектів (ГРП), яка визначає та розробляє проекти для ЕСКОБ до її створення. ГРП складається з міжнародних та українських фахівців, що мають всі кваліфікації, необхідні для визначення, оцінки та використання бізнесових можливостей у сфері біомаси. Всі операційні видатки ГРП покриваються коштами за Програмою ЄС TACIS.

 

Етап ІІ Створення ЕСКОБ як приватної компанії за участі Уряду України та з залученням приватного капіталу – за можливістю від стратегічного інвестора з великим досвідом роботи в енергетиці. Стратегічним інвесторам буде надано копії всіх розроблених ГРП інвестиційних пропозицій, вибір інвесторів буде відбуватися за відкритою та прозорою процедурою, коли дозволять обставини – ймовірно у січні 2007 року.

 

Новостворена ЕСКОБ одержує грант на суму 600000 Євро за Програмою ЄС TACIS на повне фінансування двох демонстраційних проектів. Місцевий персонал ГРП переводиться до штату ЕСКОБ після її створення. Програма ЄС TACIS покриває операційні видатки ЕСКОБ на початковому етапі її діяльності до березня 2007 року та в подальшому, якщо буде потрібна та доцільна додаткова підтримка від Програми ЄС TACIS.

 

ЕСКОБ буде з власних коштів (з акціонерного капіталу) забезпечувати приблизно 30% фінансування інвестицій за біомасовим енергетичними проектами, при цьому решта потрібних коштів буде залучатися від вітчизняних та міжнародних фінансових інституцій та фондів. Повернення кредитних коштів буде здійснюватися з надходжень за відповідними біомасовими енергосервісними договорами, при цьому договірні ціни будуть визначатися з врахуванням додаткового прибутку, що буде залишатися після повернення кредитів. Таким чином, ЕСКОБ буде одержувати прибуток, який буде витрачатися на виплату дивідендів або інвестуватися у майбутні біомасові енергетичні проекти, а також буде використовуватися для наповнення резервного фонду на подолання проблем, якщо такі виникнуть з окремими проектами. Це дозволить знизити комерційні ризики до прийнятних рівнів та має полегшити залучення зовнішнього фінансування на кращих умовах.

 

Структура компанії

 

Пропонується створення ЕСКОБ в організаційно-правовій формі закритого акціонерного товариства.

 

Збори акціонерів відповідатимуть за призначення Правління ЕСКОБ, яке прийме на себе всю юридичну відповідальність за її діяльність та призначення Виконавчого директора ЕСКОБ.

 

Група розробки проектів (ГРП)

 

ГРП в процесі підготовки до створення ЕСКОБ оцінює потенційний ринок послуг біомасової ЕСКО, розробляє стратегію розвитку біомасового сектору, надає загальну тактичну та операційну підтримку новостворюваній компанії. ГРП підпорядкована Комітету з управління, що складається з представників Національного агентства з раціонального використання енергоресурсів (НАРВЕ) та Делегації ЄК.

 

ГРП одержує всю необхідну підтримку послугами на засадах субпідряду. Всі відповідні видатки покриваються з коштів технічної допомоги за Програмою ЄС TACIS.

 

Інвестиційні пропозиції, що їх подає ГРП, підлягають схваленню Комітетом з управління.

 

ГРП наймає персонал, управляється та утримується відповідно технічному завданню за проектом технічної підтримки за Програмою ЄС TACIS та відповідно правилам та процедурам, введеним Консультантами ЄС на період до створення ЕСКОБ або до закінчення проекту технічної підтримки за Програмою ЄС TACIS. Після цього місцевий персонал ГРП буде переведено до ЕСКОБ, а всі відповідні витрати після закінчення проекту технічної підтримки за Програмою ЄС TACIS будуть покриватися з власних надходжень ЕСКОБ.

 

Узагальнюючи, основними цілями ГРП є:

 

(I) Забезпечення успішного початку та подальшої діяльності ЕСКОБ шляхом визначення та розробки інвестиційних можливостей у біомасовій енергетиці в Україні з метою демонстрації потенційному інвестору (інвесторам) вигод інвестування в діяльність типу ЕСКО в Україні;

 

(II) Забезпечення практичного навчання українського персоналу досвідченими експертами ЄС; та

 

(III) Забезпечення створення ЕСКОБ шляхом залучення вітчизняних та (або) іноземних інвесторів як акціонерів ЕСКОБ.

 

3.4.Засади розробки проектів та господарчої діяльності

 

ГРП виконує свою роботу у тісній співпраці з НАРВЕ та Делегацією ЄК / Програмою ЄС TACIS в офісних приміщеннях, розташованих у будівлі НАРВЕ. ГРП за кошти Програми ЄС TACIS закуповує все технічне обладнання та інші ресурси, необхідні для ведення діяльності ЕСКОБ.

 

ГРП визначає та розробляє інвестиційні можливості у біомасовій енергетиці відповідно процедурам ініціювання та визначення проектів, які вже затверджено НАРВЕ та Делегацією ЄК / Програмою ЄС TACIS. Ці процедури регулюють ефективний процес розробки проектів з метою забезпечення бажаної фінансової прибутковості ЕСКОБ в умовах ведення бізнесу в Україні.

 

Основними аспектами, що визначаються операційними процедурами, є:

 

· Ідентифікація проектів: ЕСКОБ визначає серію проектів шляхом агресс. маркетингового та початкового відбору пропозицій. Початкову серію біомасових проектів вже визначено, і цей бізнес-план містить їх фінансову оцінку;

 

· Оцінка проектів: ЕСКОБ проводить потрібну енергетичну оцінку існуючих умов виходячи з історії енергоспоживання, зкоригованою з врахуванням відповідних факторів (наприклад, кількості днів та місяців опалювального сезону, погодних умов, змін рівня зайнятості, змін графіку роботи) та готує технічну оцінку обсягів енергії та можливого економічного ефекту, а також докладні технічні вимоги до установки, яка буде об’єктом інвестування. ЕСКОБ оцінює фінансову життєздатність різних технічних рішень;

 

· Належне дослідження замовника: За необхідністю, ЕСКОБ проводить фінансову оцінку фінансово-господарського стану замовника, включаючи оцінку фінансового стану замовника, історію оплати рахунків за енергопостачання, виконання зобов’язань у зв’язку з запозиченнями, ефективність управління, а також його комерційні та фінансові перспективи.

 

· Закупівлі: ЕСКОБ здійснює закупівлі та установку обладнання, необхідного для реалізації біомасових технологічних рішень для замовників. Таким чином, ЕСКОБ несе відповідальність за правильний вибір обладнання.

 

· Реалізація проектів: ЕСКОБ несе відповідальність за забезпечення успішного проектування, монтажу та, якщо необхідно, експлуатації обладнання за визначенням у кожному з енергосервісних договорів;

 

· Бухгалтерський облік та управління фінансами: Від імені ЕСКОБ, ГРП впроваджує систему бухгалтерського обліку та управління фінансами, включаючи: укладення договорів з постачальниками; одержання, перевірку та оплату рахунків-фактур постачальників; видачу та відстеження рахунків-фактур замовникам; та управління рухом готівки. З метою ефективного виконання цих операцій, ГРП впроваджує адміністративні процедури у формі Фінансових положень.

 

Вибір проектів

 

Проекти, що відповідають застосовним вимогам

 

Відповідно цілям, визначеним Урядом України та Делегацією ЄК / Програмою ЄС TACIS, до біомасових технологій, що відповідають вимогам фінансування, відносяться:

 

Котельні центрального опалення та промислової енергетики, когенераційні установки – В Україні широко використовуються системи центрального опалення, що споживають приблизно 5,9 млн. т н.е. на рік, включаючи 5,6 млн. т н.е. газу, 0,2 млн. т н.е. нафти та 0,1 млн. т н.е. вугілля. Таким чином, центральне опалення має значний потенціал переходу на біопалива. Оцінки цього потенціалу дозволяють говорити про можливу на протязі найближчих 5 – 15 років велику кількість установок центрального опалення на деревині та соломі одиничною потужністю до 10 МВт теплових. Ще більший потенціал утилізації соломи існує на сільськогосподарських підприємствах, де загальна встановлена потужність установок може перевищувати 3000 МВт теплових. Проте більшість з них буде мати відносно невелику потужність – менш ніж 1 МВт тепловий. Крім того, очікується великий потенціал будівництва котельних на деревині – головним чином у лісозаготівельній та деревопереробній промисловості, де відходи деревини можуть використовуватися для виробництва теплової енергії, сушіння та, навіть – в випадку більш потужних установок, для генерування електричної енергії.

 

Відходи сільськогосподарського виробництва, біогаз та звалищний газ – Обсяги таких відходів сільськогосподарського виробництва як, наприклад, відходи екстракції соняшникової олії досягають 2 млн. т н.е., що відповідає сумі інвестицій понад 300 млн. дол. США. Крім того, для великих сміттєзвалищ існує значний потенціал впровадження систем видобутку та утилізації звалищного газу, а також біогазу на великих молочних, свиних, пташиних фермах, підприємствах харчової промисловості та станціях очистки муніципальних каналізаційних стоків.

 

4.Фінансування

 

Фінансування за Програмою ЄС TACIS

 

Як зазначено вище, за Програмою ЄС TACIS надається технічна допомога та грантове фінансування при створенні ЕСКОБ. Складова технічної допомоги використовується для виплати заробітної плати працівникам ГРП, придбання обладнання та покриття непередбачуваних витрат, а також для оплати послуг додаткових підрядників – фінансових та технічних консультантів. Складова інвестиційного гранту в розмірі 600000 Євро використовується як прямий грант на фінансування двох демонстраційних проектів для успішного початку діяльності ЕСКОБ та створення привабливих умов для залучення акціонерів-інвесторів. Кошти гранту повертаються до ЕСКОБ та використовуються для фінансування інших проектів.

 

Фінансування з акціонерного капіталу та шляхом запозичень

 

При виборі акціонерів перевага віддається стратегічному інвестору (інвесторам), що має доступ до джерел коротко- та довготермінового фінансування шляхом запозичень. ГРП має намір залучити таких акціонерів, які зможуть забезпечити фінансування ЕСКОБ або її доступ до існуючих кредитних ліній з метою фінансування прийнятних біомасових енергетичних проектів.

 

Крім того, фінансисти мають певні критерії, відповідність яким є умовою надання ЕСКОБ позик для реалізації біомасових інвестиційних проектів в Україні. Для інвестиційних проектів в Україні більшість позикодавцев будуть вимагати докладного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестицій (Звіт про визначення проекту), договору про постачання біомаси, договору про продаж електричної/теплової енергії та часткового фінансування проекту з коштів ЕСКОБ. Певні позикодавці з метою зменшення проектих ризиків можуть також вимагати технологічних гарантій та створення фонду погашення в розмірі принаймні 10% від загальної вартості. Крім того, може вимагатися проект договору на будівництво з зазначенням гарантій виконання з боку інжиніринго-будівельної компанії, що несе відповідальність за погоджені та попередньо оцінені збитки. Певні позикодавці можуть вимагати виконання незалежного ТЕО інвестицій на підтвердження ринкового прогнозу. Інші можуть наполягати на таких засобах захисту як застава або банківська гарантія як умові надання позикових коштів.

 

Додаток Приклад роботи за енергосервісним договором

 

Нижче наведено приклад укладення та виконання енергосервісного договору (ЕСД) та аналіз його прибутковості.

 

Припустимо, що замовник залучає ЕСКО для модернізації об’єкту кінцевого користувача з установкою нового біомасового котла та радіаторів опалення з метою зменшення річних витрат кінцевого користувача на оплату рахунків за енергопостачання, сума яких становить 2 млн.грн.

 

За результатами докладного енергетичного та технічного аудиту та фінансово-го аналізу існуючих альтернатив постачання опалення та гарячої води, ЕСКО вирішує установити новий, більш ефективний котел. Крім того, ЕСКО може вжити інших енергозберігаючих заходів – установити нові радіатори, термостати, енергозберігаючі вікна, утеплення фасаду будівлі, тощо.

 

Загальна вартість обладнання становить 1500000 грн., вартість будівельно-монтажних та інших робіт – 300000 грн., і надбавка ЕСКО за надання послу (відсоткова ставка) – за проектування, будівництво та надання капіталу – 200000 грн. Таким чином, загальна вартість інвестицій становить 2 млн.грн., фінансування якої забезпечує або надає ЕСКО. Тривалість періоду здійснення інвестицій – вісім місяців.

 

ЕСКО розрахувала, що реальним є зменшення витрат на енергопостачання на 30%, що відповідає річному економічному ефекту 600000 грн. ЕСКО та замовник доходять згоди щодо шестирічного терміну дії енергосервісного договору, протягом якого ЕСКО одержує 90% зекономлених коштів (на відшкодування інвестицій та інших пов’язаних з проектом витрат та забезпечення поточного прибутку у зв’язку з послугами, що їх надає ЕСКО), а замовник до повернення суми первинних інвестицій користується 10% економії. Після закінчення терміну дії договору, право власності на обладнання та повний обсяг економії переходять у розпорядження замовника.

 

Нижче наведено прогноз руху грошової готівки в гривнях у зв’язку з договором (враховано ставку 10% річних за позикою):

 

Приклад ЕСД: Базова економія витрат на енергопостачання (30%)

 

Всі цифри – в гривнях

 

В разі, якщо економія витрат на енергопостачання вище прогнозного рівня, право власності на обладнання та повний обсяг економії переходять у розпорядження замовника після повернення всієї суми витрат за проектом – навіть, якщо це відбувається до закінчення терміну дії договору.

 

Наприклад, досягається економія 40%, а не 30% первинного (базового) споживання. В такому випадку грошовий потік (наведений нижче) показує, що інвестиція окупається за чотири роки, тобто на два роки раніше закінчення терміну дії договору.

 

Приклад ЕСД: Підвищена економія витрат на енергопостачання (40%)

 

Всі цифри – в гривнях

 

Цей приклад ілюструє лише одину з можливих форм співпраці ЕСКО з замовником. Існують і інші можливості – лізинг обладнання або негайна передача замовнику права власності на нього (продаж у кредит).

 

Виходячи з результатів нашого аналізу вимог законодавства України, зокрема стосовно прав власності та виконання боргових зобов’язань, найбільш відповідною структурою пакету договірних документів слід вважати пакет, що складається з Договору про надання енергетичних послуг, Договору про продаж в кредит та Договору застави.

 

Джерело інформації – „УкрЕСКО”

 Особенности национального энерго. Энергосберегающая система вентил. Кабмин разработал защиту от газо. Волшебные слова.

На главную  Энергопотребление 

0.0147
 
Яндекс.Метрика