Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Проект

Цей Закон визначає особливості правового та організаційного забезпечення бюджетної підтримки реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах та підприємствах комунальної власності.

 

Метою цього Закону є зменшення бюджетних видатків на забезпечення бюджетних установ, казенних підприємств та підприємств комунальної власності енергоресурсами та їх заінтересованості до реалізації заходів з енергозбереження.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття Визначення термінів

 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

фіксовані видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів – передбачений у відповідному бюджеті обсяг видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності за цінами, що діяли на момент укладення договору енергоефективного підряду;

 

фактичні видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів – обсяг видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності за період реалізації заходів з енергозбереження в рамках договору енергоефективного підряду;

 

період реалізації заходів з енергозбереження – період, який починається з моменту укладення договору енергоефективного підряду та закінчується моментом повернення виконавцю коштів за рахунок економії коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетною установою, казенним підприємством, підприємством комунальної власності, отриманої ними в результаті реалізації заходів з енергозбереження;

 

економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності – різниця між фіксованими та фактичними видатками на оплату паливно-енергетичних ресурсів;

 

фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною – механізм інвестування коштів у сферу енергозбереження з боку фінансових установ з поверненням коштів повністю чи частково за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів у рамках договору енергоефективного підряду;

 

договір енергоефективного підряду – договір, за яким одна сторона (виконавець) надає іншій стороні (замовнику – бюджетній установі, казенному підприємству, підприємству комунальної власності) послуги з визначення, підготовки, фінансування та реалізації заходів з енергозбереження;

 

здешевлення кредитів – відшкодування за рахунок державного бюджету кредитних ст * за кредитами, залученими бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності у фінансових установ при застосуванні механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною.

 

Стаття Сфера дії Закону

 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з фінансуванням заходів з енергозбереження третьою стороною, які реалізуються бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності.

 

Стаття Основні засади державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Держава сприяє впровадженню заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Основними засадами державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності є:

 

нарощування обсягів впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності з метою економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення видатків бюджету;

 

підтримка залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для модернізації систем енергоспоживання в бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, шляхом фінансування відповідних заходів, що реалізуються в межах загальнодержавних і місцевих програм енергозбереження, у тому числі через фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною;

 

підтримка підприємництва у сфері впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Розділ ІІ. Державне управління та регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Стаття Державне управління у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

 

Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності та здійснюють управління нею.

 

Державне управління у сфері бюджетної підтримки енергозбереження в бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності передбачає:

 

розроблення та фінансово-економічне супроводження загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюються із залученням бюджетних коштів;

 

запровадження механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій до реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

запровадження відшкодування за рахунок державного бюджету кредитних ст * за кредитами, залученими бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності у фінансових установах;

 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства та ефективністю використання бюджетних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Стаття Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження в порядку, визначеному законодавством.

 

Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється шляхом:

 

надання дозволів на провадження діяльності у сфері реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

розробки переліку пріоритетних напрямів енергозбереження на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, за якими здійснюються формування програм енергозбереження (включаючи модернізацію систем енергоспоживання) та розробки планів капітальних вкладень в модернізацію систем енергоспоживання у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

здійснення державної експертизи заходів з енергозбереження, які передбачається реалізувати у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності в рамках договору енергоефективного підряду;

 

формування переліків заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, для реалізації яких передбачається застосування механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною та здійснення відбору заходів з енергозбереження для застосування механізму здешевлення кредитів;

 

безпосереднього фінансування за рахунок відповідних бюджетів видатків на реалізацію заходів з енергозбереження, які реалізуються бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності в межах договору енергоефективного підряду;

 

всебічного заохочення і підтримки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на розвиток та впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Розділ ІІІ. Особливості бюджетної підтримки реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Стаття Бюджетна підтримка реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Бюджетна підтримка заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності реалізується шляхом:

 

виділення у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах у складі видатків на капітальні вкладення видатків на модернізацію систем енергоспоживання у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

безпосереднього фінансування заходів з енергозбереження за рахунок видатків передбачених у відповідних бюджетах;

 

стимулювання фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною через застосування механізму здешевлення кредитів;

 

Стаття Джерела фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Джерела фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності формуються наступним чином:

 

Для бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи в рамках договору енергоефективного підряду, у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах зберігаються фіксовані видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів на період реалізації енергозберігаючих заходів.

 

Утворена економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи за рахунок кредитів залучених у фінансових установ при використанні механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, використовується для погашення кредитів.

 

У бюджетних установах бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи за рахунок коштів, передбачених для цих цілей у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах утворена економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів може використовуватись, за рішенням відповідної ради, для подальшого фінансування енергозберігаючих заходів.

 

Коригування видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється у наступному, що слідує за періодом реалізації заходів з енергозбереження, бюджетному періоді.

 

Стаття Стимулювання інвестицій для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Державне стимулювання інвестицій з боку фінансових установ для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється наступним чином:

 

Для стимулювання фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності держава застосовує механізм здешевлення кредитів до заходів з енергозбереження виконаних в рамках договору енергоефективного підряду.

 

Застосування механізму здешевлення кредитів можливе до заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності виконаних в рамках договору енергоефективного підряду, який розглянутий відповідною державною адміністрацією, затверджений відповідною радою та знайшов відображення у бюджеті з якого здійснюються видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів.

 

Виконавець договору енергоефективного підряду здійснює визначення, підготовку заходів з енергозбереження для бюджетної установи, казенного підприємства, підприємства комунальної власності та подає на розгляд місцевій державній адміністрації та затвердження відповідній раді.

 

Відбір заходів з енергозбереження до яких застосовується механізм здешевлення кредитів здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження в порядку, визначеному законодавством, на основі рішення відповідної ради про затвердження договору енергоефективного підряду та підтвердженого, експертизою з енергозбереження, рівня економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів.

 

Порядок визначення та підготовки заходів з енергозбереження виконавцями договорів енергоефективного підряду, їх розгляд місцевою державною адміністрацією та затвердження місцевою радою встановлюється відповідною державною адміністрацією відповідно до законодавства України

 

Порядок реалізації заходів з енергозбереження, залучення коштів на основі механізму фінансування енергозберігаючих заходів третьою стороною та застосування механізму здешевлення кредитів встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.

 Формирование энергетической стратегии предприятия. Публикации о деятельности. ГЛАВА 5. Охота за квотами.

На главную  Энергопотребление 

0.0046
 
Яндекс.Метрика