Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Проект

УКРАЇНА

 

Державний комітет України з енергозбереження

 

м. Київ 19 червня 2003 року

 

Рішення

 

Колегії Держкоменергозбереження

 

“Про стан виконання розділів державних програм енергозбереження, що стосуються житлово-комунальної сфери та хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1995 № 947 “Про програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки ((із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.1998 № 1657 та від 25.12.2002 № 195 ”

 

Розглянувши питання “Про стан виконання розділів державних програм з енер­гозбереження, що стосуються житлово-комунальної сфери та хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1995 № 947 “Про програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки” (із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.1998 № 1657 та від 25.12.2002 № 195 колегія відзначає необхідність активізації виконання програм енергозбереження, що діють у житлово-комунальній сфері.

 

Житловий фонд України складає понад 10,1 млн. будинків загальною площею понад 1026 млн кв. метрів і є споживачем суттєвих обсягів енергетичних ресурсів (за оцінкою фахівців – до 40% всіх енергоресурсів) частина яких втрачається через низьку енергоефективність значної частини житла, його фізичного і морального старіння, зношеність внутрішньобудинкових мереж тощо.

 

На підприємствах комунальної теплоенергетики загальний технічний стан обладнання залишається критичним. Більше 20% котлів експлуатується понад 20 років, недосконала і застаріла автоматика регулювання процесу горіння не дозволяє добитися максимальної повноти згоряння палива.

 

Найгіршим є стан теплових мереж, 7,5 тис.км (або 32%) яких перебувають у аварійному стані, через що щорічні втрати теплової енергії складають більше 12%.

 

Незважаючи на поступове зменшення питомих витрат палива на виробництво теплової енергії, вони ще надто високі і складають від 185 до 190 кг у.п. на виробництво1 Гкал теплоти (у розвинутих країнах цей показник дорівнює 140-150 кг у.п.).

 

Питомі витрати електричної енергії на подання питної води населенню у 1,8 – 2,6 рази перевищують аналогічні показники європейських держав.

 

Експлуатація морально застарілого і фізично зношеного обладнання призводить до перевитрат палива, які на 20% вищі середнього світового рівня, до значного забруднення навколишнього середовища і, як результат, до нераціонального та неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Тому Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 20010 року, яка схвалена Постановою Кабінету Міністрів україни від 14.02.2002 №139, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики визначено головними напрямами прискорення реформування галузі.

 

Реалізація цих завдань здійснюється відповідно до Галузевої програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві на 2000-2005 роки, схваленої рішенням Колегії Держжитлокомунгоспу від 9.10.2001 №96 (але не наданої на погодження до Держкоменергозбереження).

 

Серед найважливіших програм, за якими Держжитлокомунгосп здійснює координацію робіт, є Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2002 року.

 

З метою забезпечення економного споживання тепла та води, налагодження прозорої системи витрачання та споживання енергоресурсів у житлово-комунальній сфері Кабінетом Міністрів України прийнято ряд постанов. Серед яких найголовніші:

 

· від 27.08.95 №947 “Про програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки”

 

· від 19.10.98 р. № 1657 “Про продовження Програми поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2002 року”.

 

· від 25.12.02 р. № 1957 “Про продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року”.

 

На виконання вказаних постанов в житловому фонді України впроваджено побудинкових лічильників:

 

- холодної води — 66,908 тис. шт. (31,9% до завдань Програми);

 

- гарячої води — 5,672 тис. шт. (6,38%);

 

- теплової енергії — 13,396 тис. шт. (9,06%);

 

- регуляторів температури — 2,691 тис. шт. (1,82%);

 

Аналіз зазначених показників свідчить про незадовільний стан виконання Програми. Основні причини – відсутність належного фінансування, зацікавленості облдержадміністрацій у впровадженні приладів обліку та механізму економічного стимулювання ощадливого споживання енергоресурсів.

 

З метою прискорення реалізації завдань комплексної державної програми енер­гозбереження України, Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення екологічного стану України, колегія постановляє:

 

Вважати головними пріоритетними напрямками енергозбереження в житлово-комунальній сфері:

 

- запровадження механізмів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальній сфері на основі ринкових механізмів її функціонування та, зокрема, визначення суб’єктів власності;

 

- запровадження сучасних засобів обліку та контролю за використанням енергетичних ресурсів;

 

- технічне переоснащення освітлення підприємств з впровадженням сучасних енергозберігаючих ламп;

 

- перегляд погоджених галузевих та регіональних методик з нормування паливно-енергетичних ресурсів та розробка за необхідністю нових, встановлення у відповідності з методиками прогресивних норм питомих витрат паливно-енер­ге­тич­них ресурсів;

 

- реалізація маловитратних, швидкоокупних заходів з енергозбереження;

 

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання в сферу водопостачання;

 

- запровадження обов’язковості проведення регулярних енергетичних обстежень об’єктів із значними обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів;

 

- нарощування обсягів використання на підприємствах житлово-комунальної сфери місцевих видів палива та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії;

 

- покращання теплоізоляційних властивостей обладнання, мереж та будівель;

 

- формування економічного механізму стимулювання енергозбереження, утворення галузевого фонду енергозбереження;

 

- популяризація соціальних, економічних та екологічних переваг енергозбереження.

 

Термін виконання: постійно

 

Запропонувати Держжитлокомунгоспу розробити та ввести в дію план спільних з Держкоменергозбереження заходів, направлених на поліпшення енергетичної та екологічної ситуації в житлово-комунальної сфері, зокрема, передбачити реалізацію проектів із застосуванням енергозберігаючих та екологічно чистих технологій.

 

Термін виконання: III квартал 2003 року.

 

Запропонувати Держжитлокомунгоспу розробити механізм спільного фінансування енергозберігаючих заходів за рахунок видатків, передбачених на реалізацію заходів з енергозбереження у державному бюджеті та коштів підприємств, зокрема, шляхом застосування механізму фінансування енергоефективних проектів у галузі через компенсацію кредитних ст * комерційних банків, а також лізингових операцій.

 

Термін виконання: III квартал 2003 року.

 

Держкоменергозбереження забезпечити всебічну допомогу Держжитлокомунгоспу з питань проведення енергетичних обстежень підприємств житлово-ко­му­наль­­ної сфери з метою визначення пріоритетних енергозберігаючих заходів та технологій, в тому числі використання на підприємствах житлово-комунального господарства відновлюваних джерел енергії та альтернативних палив, що дозволить досягти максимального економічного ефекту.

 

Термін виконання: постійно

 

Рекомендувати Держжитлокомунгоспу внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 №1957 “Про продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року” в першу чергу з визначенням фінансування витрат на експлуатацію, ремонт та метрологічну повірку засобів обліку енергоресурсів.

 

Термін виконання: липень 2003 року.

 

Підготувати і надати пропозиції Держитлокомунгоспу щодо надання прав підприємствам житлово-комунального господарства включати до тарифів на відповідні послуги витрати на оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами споживання води та тепла на зворотній (лізинговій) основі та на послуги, пов’язані з їх обслуговуванням (технічний огляд, ремонт, метрологічна повірка приладів).

 

Термін виконання: до кінця 2003 року.

 

Підготувати та подати Держжитлокомунгоспу пропозиції щодо приведення у відповідність вартості фактично наданих послуг з теплопостачання, яка визначена:

 

– пропорційно до опалювальної житлової площі квартири (м2);

 

– за проектними даними теплового навантаження на будинок (в Гкал).

 

Термін виконання: до кінця 2003 року.

 

Державній інспекції з енергозбереження розробити та внести зміни в установленому порядку до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження в частині посилення відповідальності за порушення, пов’язані з впровадженням та експлуатацією засобів обліку паливно-енергетичних ресурсів.

 

Термін виконання: 2004 – 2005 роки.

 

Голова Державного комітету

 

України з енергозбереження Ю.Шульга

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Поровський М.І.

 

Заступник Голови Жовтянський В.А.

 

Заступник Голови Суходоля О.М.

 

Начальник Управління інвестицій

 

та міжнародного співробітництва Бевз С.М.

 

Начальник Управління

 

енергозберігаючих технологій

 

та роботи з регіонами Білодід В.Д.

 

Начальник Управління правового

 

та нормативного забезпечення Малая М.В.

 

Начальник Управління науки

 

та нетрадиційних і відновлюваних

 

джерел енергії Щокін А.Р.

 

В.О.Начальника Управління стратегії

 

та економічної політики Головенко С.І.

 

Начальник Державної інспекції

 

з енергозбереження Гаманюк Л.Ю.

 Карта будущего. Альтернативные источники водосна. Если я был бы МЭР. Новая страница 1.

На главную  Энергопотребление 

0.0774
 
Яндекс.Метрика