Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про альтернативні джерела енергії

 

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття Визначення термінів

 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

альтернативні джерела енергії – поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі;

 

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

 

енергія, вироблена з альтернативних джерел, - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;

 

об'єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об'єкті джерел енергії;

 

сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел.

 

Стаття Законодавство України про альтернативні джерела енергії

 

Законодавство України про альтернативні джерела енергії базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері.

 

Стаття Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії

 

Основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:

 

нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах;

 

додержання законодавства всіма суб'єктами відносин, пов'язаними з виробництвом, збереженням, транспортуванням, постачанням, передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку альтернативної енергетики.

 

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

 

Стаття Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії

 

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері альтернативних джерел енергії та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

 

Кабінет Міністрів України та інші уповноважені органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в галузі альтернативних джерел енергії та здійснюють управління нею.

 

Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:

 

розроблення загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове, науково-технічне та фінансово-економічне супроводження, розробку і виконання завдань відповідних загальнодержавних цільових наукових та науково-технічних програм;

 

розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних джерел енергії;

 

координацію та узгодження галузевих і місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії із загальнодержавними програмами;

 

здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії та за виконанням загальнодержавних програм у цій сфері.

 

Стаття Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії

 

Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері в порядку, визначеному законодавством.

 

Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється шляхом:

 

надання дозволів на провадження діяльності у сфері альтернативних джерел енергії;

 

розроблення, затвердження та запровадження норм, правил і стандартів виробництва, передачі, транспортування, постачання, зберігання і споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 

нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, безпечною експлуатацією енергогенеруючого обладнання та за режимами передачі і споживання енергії;

 

нагляду та контролю за додержанням вимог технічної експлуатації на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від їх форми власності, технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;

 

встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об'єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел;

 

всебічного заохочення і підтримки науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на розвиток виробництва та використання альтернативних джерел енергії.

 

Монопольна діяльність у сфері альтернативних джерел енергії регулюється відповідно до законодавства України.

 

Стаття Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії

 

Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії передбачає надання органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку:

 

дозволів заявникам на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;

 

дозволів заявникам на виробництво геотермальної енергії;

 

дозволів заявникам на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;

 

дозволів заявникам на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках;

 

дозволів заявникам на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел.

 

Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії також включає:

 

визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії;

 

надання підприємствами електричних мереж (енергопостачальних компаній) в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об'єднаної енергетичної системи України;

 

створення бази статистичних даних про ресурси альтернативних джерел енергії;

 

підтвердження відповідності енергогенеруючих об'єктів альтернативної енергетики.

 

Стаття Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії

 

Метою стандартизації у сфері альтернативних джерел енергії є розроблення нормативних документів для забезпечення на об'єктах альтернативної енергетики:

 

додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей;

 

застосування обладнання належної якості;

 

додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил;

 

додержання вимог та виконання правил безпеки праці і здоров'я людини відповідно до законодавства.

 

Стаття Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії

 

Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється як за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, шляхом впровадження спеціальної цільової надбавки до тарифу, визначеної законом, так і за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством.

 

Порядок формування фонду цільового фінансування зазначених заходів і здійснення контролю за цільовим використанням цих коштів встановлює Кабінет Міністрів України.

 

Стаття Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел

 

Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, здійснюється відповідно до законодавства шляхом:

 

застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством про енергозбереження та охорону довкілля, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії;

 

створення сприятливих економічних умов для спорудження об'єктів альтернативної енергетики.

 

Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

 

Стаття 1 Особливості використання альтернативних джерел енергії

 

Використання альтернативних джерел енергії має особливості, зокрема зумовлені природними умовами, а саме:

 

залежністю від атмосферних та інших умов довкілля;

 

наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання;

 

наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв;

 

наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних для виробництва та використання геотермальної енергії;

 

наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування підприємств промисловості;

 

періодичністю природних циклів, внаслідок чого виникає незбалансованість виробництва енергії;

 

необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема передачі електричної енергії, в об'єднану енергетичну систему України.

 

Стаття 1 Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії

 

Експлуатація альтернативних джерел енергії на об'єктах альтернативної енергетики провадиться за умов:

 

безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за режимами споживання енергії;

 

енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб споживачів енергії;

 

виконання технологічних вимог щодо виробництва, акумулювання, передачі, постачання та споживання енергії;

 

додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з будівництвом (створенням), експлуатацією, виведенням з експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

 

додержання правил експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.

 

Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 1 Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії

 

Протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом:

 

запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об'єктах альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил, встановлених відповідно до державних стандартів;

 

створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, безпечної експлуатації та охорони об'єктів альтернативної енергетики згідно із законодавством;

 

підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і безаварійного функціонування з об'єднаною енергетичною системою України;

 

здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з енергетичними мережами України;

 

здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики від несанкціонованого втручання.

 

Стаття 1 Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії

 

Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері та інші органи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 1 Відповідальність за порушення законодавства

 

про використання альтернативних джерел енергії

 

Порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії тягне за собою відповідальність згідно із законами.

 

Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

 

Стаття 1 Участь України у міжнародному співробітництві

 

у сфері альтернативних джерел енергії

 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

 

Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

розробити фінансовий механізм стимулювання розвитку альтернативної енергетики і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого забезпечення такого механізму;

 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України Л.Кучма

 

м. К и ї в

 

20 лютого 2003 року

 

№555-IV

 О проблемах энергосбережения в п. Система нормування питомих витрат енергоресурсів. Нестандартное отопление. С Т Е Н О Г Р А М А.

На главную  Энергопотребление 

0.0026
 
Яндекс.Метрика