Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Закон визначає правові та організаційні основи запобігання і пом’якшення наслідків зміни клімату і спрямований на виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Положення цього Закону поширюються на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців незалежно від форм власності та видів діяльності, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів, охорону та поліпшення якості поглиначів парникових газів, крім тих, які регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

 

Стаття Визначення основних термінів

 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 

антропогенні викиди парникових газів – означають емісію парникових газів і/або їх прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу;

 

еквівалент двоокису вуглецю - показник екологічної ефективності, що розраховується у тоннах відповідно до потенціалів глобального потепління;

 

національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів - система обліку одиниць встановлених кількостей та руху прав власності на них;

 

національний кадастр антропогенних викидів та поглинання парникових газів – щорічний звіт про антропогенні викиди та поглинання парникових газів;

 

національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів - система спостереження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

одиниця встановленої кількості викидів парникових газів – одиниця, яка визначається зобов’язаннями країни, і дорівнює одній метричній тонні двоокису вуглецю або встановленій кількості другого парникового газу, вираженого еквівалентом двоокису вуглецю з урахуванням потенціалу глобального потепління відповідного парникового газу;

 

одиниця поглинання парникових газів - одиниця, яка створюється відповідно до статті 3 Кіотського протоколу і дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

 

одиниця сертифікованого скорочення викидів парникових газів - одиниця, яка створюється відповідно до статті 12 Кіотського протоколу, і дорівнює одній метричній тонні двоокису вуглецю або встановленій кількості другого парникового газу, вираженого еквівалентом двоокису вуглецю з урахуванням потенціалу глобального потепління відповідного парникового газу;

 

одиниця скорочення викидів парникових газів – одиниця, яка визначається в результаті реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів парникових газів або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів, за умовами, визначеними статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

парникові гази – визначені у Додатку А Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і означають такі газоподібні складові атмосфери - як природного, так і антропогенного походження, - які поглинають і перевипромінюють інфрачервоне випромінювання;

 

потенціал глобального потепління – коефіцієнт, який відображає властивість впливати на глобальне потепління однієї одиниці маси певного парникового газу відносно відповідної одиниці двоокису вуглецю за період часу;

 

проект спільного впровадження - проект, який передбачає скорочення антропогенних викидів парникових газів та/або збільшення поглинання парникових газів на доповнення до того обсягу, який міг бути досягнутий в іншому випадку, і виконується відповідно до статті 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

цільові екологічні (зелені) інвестиції – інвестування отриманих коштів від продажу одиниць встановленої кількості та коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів виключно для проектів, програм та заходів, за результатами реалізації яких зменшуються обсяги викидів парникових газів або інші види забруднення навколишнього природного середовища.

 

Всі інші терміни, які застосовуються у цьому законі, вживаються у розумінні Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Стаття Законодавство у сфері регулювання обсягу антропогенних викиди та поглинання парникових газів

 

Законодавство України у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів базується на Конституції України та складається з цього Закону, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря” і інших нормативно-правових актів.

 

Стаття Основні принципи скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

Основними принципами скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів є:

 

зведення до мінімуму несприятливих соціальних, екологічних та економічних наслідків від антропогенних викидів парникових газів;

 

забезпечення сталого розвитку України;

 

створення стимулюючих умов для здійснення підприємницької діяльності у сфері впровадження нових екологічно-ефективних технологій і досягнень, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

забезпечення державного регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у частині скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів;

 

наукова обґрунтованість, системність і комплексність підходу до скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

формування та реалізація відповідно до національних умов державної політики та заходів, визначених у статті 2 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

нормування антропогенних викидів парникових газів з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання та устаткування у поєднанні з ринковими механізмами скорочень антропогенних викидів парникових газів, спрямовані на забезпечення економічного зростання і стимулювання застосування нових технологій і інновацій;

 

використання ринкових відносин і конкуренції як одного з основних інструментів стимулювання екологічної ефективності;

 

забезпечення економічної привабливості інвестицій, спрямованих на підвищення екологічної ефективності і скорочення антропогенних викидів парникових газів.

 

Стаття Об'єкти регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів

 

Об'єктами регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів є:

 

одиниці встановленої кількості викидів парникових газів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території України, які дозволяється викинути в атмосферне повітря протягом визначеного періоду;

 

одиниці сертифікованого скорочення викидів парникових газів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території України, які дозволяється викинути в атмосферне повітря протягом визначеного періоду;

 

одиниці скорочення викидів парникових газів досягнуті у результаті спільного виконання проектів, спрямованих на зменшення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за участі інших країн, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, та резидентів цих Сторін.

 

Стаття Суб'єкти регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

Суб'єктами регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів є:

 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належать питання регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці незалежно від форм власності та видів діяльності, які здійснюють на території України і у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони антропогенні викиди, аерозоль або прекурсор парникового газу або поглинають парникові гази, аерозоль чи прекурсор парникових газів з атмосферного повітря;

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю одиницями встановленої кількості викидів парникових газів;

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які передають та отримують одиниці антропогенних викидів парникових газів;

 

резиденти, уповноважені країнами, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що мають намір та беруть участь у торгівлі одиницями встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів, обміні одиницями скорочення викидів у спосіб, визначений Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Розділ II

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У

 

СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ антропогенних викидів тапоглинання парникових газів

 

Стаття Державне управління у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Державне управління у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів здійснюють:

 

Кабінет Міністрів України;

 

центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук України.

 

Стаття Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Кабінет Міністрів України у сфері регулювання антропогенних викидів та поглинання парникових газів:

 

забезпечує реалізацію політики держави у сфері виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

встановлює:

 

порядок функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

порядок ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

національний план заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

національний план розподілу дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

порядок видачі дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

порядок державного обліку об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди та поглинання парникових газів;

 

умови та порядок здійснення торгівлі одиницями встановленої кількості викидів парникових газів, передачі або отримання одиниць встановленої кількості викидів парникових газів, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;

 

систему контролю за ціноутворенням під час торгівлі антропогенними викидами парникових газів, строки здійснення розрахунків за передані або отримані одиниці встановленої кількості викидів парникових газів, відповідальність за порушення у цій сфері;

 

порядок отримання та використання коштів, які надходитимуть від торгівлі одиницями встановленої кількості викидів парникових газів, одиницями скорочення викидів парникових газів, збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів, що зараховуються до Державного бюджету;

 

порядок передачі частин встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів Сторонам Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на період дії їх зобов’язань з 2008 по 2012 роки;

 

порядок розгляду, схвалення та здійснення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань Сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з 2008 по 2012 роки;

 

порядок здійснення державного контролю за антропогенними викидами парникових газів.

 

Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

До компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища і його органів на місцях належить:

 

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з проблеми глобальної зміни клімату, скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

координація заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та рішень їх керівних органів;

 

організація та координація міжнародного співробітництва з питань зміни клімату;

 

забезпечення функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

визначення критеріїв відбору проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

видача дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

проведення нормування у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

здійснення державного контролю за виконанням проектів зі скорочення викидів парникових газів, результати яких впливають на обсяги встановлених кількостей України.

 

Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенціїООН про зміну клімату

 

До компетенції центрального органу виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату належить:

 

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

 

розроблення комплексних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом обмеження антропогенних викидів та збільшення обсягів поглинання парникових газів;

 

організація проведення національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

підготовка та ведення національних кадастрів антропогенних викидів та поглинання парникових газів, національних повідомлень з питань зміни клімату;

 

ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

участь у діях, які призводять до накопичення, передачі або отримання одиниць скорочення викидів, визначених у результаті реалізації проектів спільного впровадження відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

організація взаємодії з системою Міжнародної торгівлі викидами;

 

участь у підготовці міжнародних договорів, внесення пропозицій щодо їх укладення та денонсації, укладання в межах своїх повноважень таких договорів з метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України з питань зміни клімату;

 

формування бази даних проектів спільного впровадження, організація проведення їх експертизи та моніторингу;

 

сприяння залученню інвестицій на фінансування проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, зменшення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

 

уповноваження суб’єктів регулювання здійснювати інвестиційні проекти зі скорочення викидів парникових газів, результати яких впливають на обсяги встановлених кількостей України.

 

Стаття 1 Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та Національної академії наук України

 

Центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук України в межах своєї компетенції:

 

забезпечують розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з проблем глобальної зміни клімату, скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

забезпечують здійснення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, заходів щодо скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

контролюють діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, під час проведення щорічної національної інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

беруть участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

 

Розділ IIІ

 

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ

 

ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 1 Нормування антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

Нормування у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів проводить центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою:

 

реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері регулювання антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог, які спрямовані на скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій, спрямованих на зменшення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів.

 

Розділ IV

 

ДОЗВОЛИ НА АНТРОПОГЕННІ ВИКИДИ

 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 1 Дозволи на антропогенні викиди парникових газів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

З метою державного регулювання антропогенних викидів парникових газів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям видаються дозволи на антропогенні викиди парникових газів.

 

Антропогенні викиди парникових газів в атмосферне повітря можуть здійснюватися юридичними особами та фізичними особами-підприємцями після отримання дозволу, який видається на платній основі центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

 

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом 60 календарних днів із дати надходження документів на розгляд.

 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

 

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів парникових газів, та/або подання їх у неповному обсязі;

 

недостовірність даних у документах, поданих для отримання дозволу;

 

недотримання вимог до технологічних процесів обладнання та споруд щодо охорони навколишнього природного середовища від забруднення парниковими газами протягом строку дії попереднього дозволу;

 

Дозвіл анулюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, який його видав у разі:

 

подання юридичною особою та фізичною особою-підприємцем заяви про анулювання дозволу;

 

припинення діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

 

якщо виробничий процес провадження господарської діяльності може призвести до істотних наслідків для здоров’я людей та стану довкілля;

 

порушень умов, визначених у дозволі.

 

Розділ V

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАЧА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ОЦІНКИ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 1 Національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів передбачає:

 

планування та проведення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

 

узагальнення результатів інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

 

складання національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і контроль за його якістю;

 

забезпечення архівного зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і матеріалів до нього.

 

Функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, інших центральних органів виконавчої влади, а також юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють викиди парникових газів та заходи, спрямовані на поглинання парникових газів.

 

Стаття 1 Кадастри антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик парникових газів, поглинання парникових газів і контролю за його якістю на підставі даних щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, проведеної іншими центральними органами виконавчої влади, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ведуться щорічні національні кадастри антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

 

Стаття 1 Облік об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів

 

Облік об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів, ведеться центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Стаття 1 Контроль за викидами парникових газів

 

Державний контроль за викидами парникових газів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, його спеціальними підрозділами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Виробничий контроль за антропогенними викидами парникових газів здійснюється юридичними особами та фізичними особами-підприємцями у процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона призводить до антропогенних викидів парникових газів.

 

Інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук здійснюють галузевий контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, під час їх щорічної інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

 

Розділ VІ

 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 1 Економічний механізм забезпечення скорочення обсягів антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів

 

Економічний механізм забезпечення скорочення обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів передбачає:

 

торгівлю в установленому порядку України з іншими країнами, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, або уповноваженими цими країнами резидентами, одиницями встановленої кількості викидів парникових газів;

 

реалізацію в установленому порядку проектів спільного впровадження юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за участі інших країн, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, або уповноваженими цими країнами резидентами, з метою зниження антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів;

 

передачу в установленому порядку іншій країні або отримання від неї одиниць скорочення викидів парникових газів, отриманих у результаті здійснених проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів та/або на збільшення поглинання парникових газів, за умов, визначених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

видачу юридичним особам та фізичним особам-підприємцям дозволів на антропогенні викиди парникових газів у навколишнє природне середовище.

 

Стаття 1 Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Для обліку одиниць встановлених кількостей та руху прав власності на них центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ведеться Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 1 Фінансування заходів щодо скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

Фінансування заходів щодо скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів здійснюється за рахунок Державного бюджету України; коштів, отриманих від продажу одиниць встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів, та коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів; коштів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі отриманих на здійснення проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів та/або на збільшення поглинання парникових газів; фондів охорони навколишнього природного середовища та інших коштів, незаборонених законодавством.

 

Кошти, отримані від продажу одиниць встановленої кількості викидів парникових газів та від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються на виконання заходів, за результатами реалізації яких зменшуються обсяги викидів парникових газів. Перелік таких заходів затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Розділ VІІ

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 2 Відповідальність за порушення законодавства у сфері антропогенних викидів парникових газів

 

Особи, винні у:

 

порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 

здійсненні антропогенних викидів парникових газів без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

перевищенні антропогенних викидів парникових газів, встановлених у дозволі на викиди;

 

недотриманні вимог, визначених дозволом на антропогенні викиди парникових газів;

 

провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на клімат;

 

впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством щодо антропогенних викидів парникових газів;

 

невиконанні законних вимог органів, які здійснюють державний контроль за викидами парникових газів;

 

ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про викиди та поглинання парникових газів, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан викидів та поглинання парникових газів, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок викидів парникових газів;

 

недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих та впровадженні і використанні сучасних найкращих доступних екологічно безпечних технологій та устаткування, спрямованих на зменшення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів, - несуть відповідальність згідно з законом.

 

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень законодавства при антропогенних викидах парникових газів.

 

Спори з питань порушення законодавства при антропогенних викидах парникових газів вирішуються у встановленому законом порядку.

 

Розділ VIIІ

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Стаття 2 Застосування міжнародних договорів

 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів та поглинання парникових газів відповідно до зобов'язань України за Рамковою конвенцією, Кіотським протоколом та законодавства України.

 

Якщо Рамковою конвенцією, Кіотським протоколом до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату або іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

 

Розділ IХ

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім статті 12, яка набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного оприлюднення.

 

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

 

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Президент України В. Ющенко

 Газовая война. Стратегия без стратегии. 100 долларов устроили бы Туркмению. Сектор газа в российской внешней.

На главную  Энергопотребление 

0.0059
 
Яндекс.Метрика