Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

Про заходи щодо запобігання енер

Про заходи щодо запобігання енергетичній кризі в Україні

 

Постанова Верховної Ради України від 06.10.2005 №2966

 

Виходячи з об'єктивних оцінок реального стану справ у паливно-енергетичному комплексі України та змін ситуації на світовому ринку енергоносіїв, з метою забезпечення енергетичної безпеки держави як одного з головних питань національної безпеки, з урахуванням актуальності цієї проблеми і наявності відповідних міжнародних зобов'язань України, для упередження виникнення надзвичайних ситуацій у паливно-енергетичному комплексі, забезпечення нормального режиму його функціонування та збалансованого розвитку залежно від темпів і пропорцій соціально-економічного розвитку держави Верховна Рада України постановляє:

 

Рекомендувати Президенту України:

 

Найближчим часом провести розширену нараду за участю представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, провідних наукових установ, під час якої дати об'єктивну оцінку ситуації, що склалася в енергетичному секторі економіки, здійснити моніторинг стану виконання нормативно-правових актів, зокрема указів Президента України, що стосуються паливно-енергетичного комплексу; доручити відповідним органам розробити оптимальні схеми його функціонування в умовах осінньо-зимового максимуму навантажень на випадок загострення дефіциту імпортованих енергоносіїв, розробити проект програми першочергових заходів у паливно-енергетичному комплексі України і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні комплексні законодавчі пропозиції.

 

Утворити міжвідомчу робочу групу на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України, до складу якої включити представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, провідних наукових установ, з метою:

 

-систематизації законодавчих актів у сфері паливно-енергетичного комплексу та розробки пропозицій щодо усунення виявлених суперечностей і законодавчо не врегульованих питань, у тому числі щодо стимулювання виробництва альтернативних видів енергоресурсів;

 

-аналізу міжнародних договорів енергетичного спрямування, а також вироблення рекомендацій щодо приєднання до них України;

 

-створення енергетичної дорожньої карти України, що передбачатиме розробку стратегічного плану збільшення видобутку енергоносіїв в Україні, запровадження енергозберігаючих технологій реалізації національної програми створення ядерно-паливного циклу.

 

Ініціювати і провести за участю Прем'єр-міністра України переговори з Російською Федерацією з питань постачання природного газу в Україну з пропозиціями щодо створення міждержавної групи, на яку покласти завдання розробки умов участі України та Російської Федерації у спільних енергетичних проектах з дотриманням балансу національних інтересів обох держав.

 

Розглянути можливість розробки та підписання двосторонньої україно-російської угоди щодо збереження умов постачання в Україну енергоносіїв і встановлення прийнятного рівня митних ст * на енергетичні ресурси з метою недопущення різкого зростання цін, які можуть призвести до незворотних негативних соціально-економічних наслідків.

 

Звернути увагу на кадрову політику в енергетичній сфері з метою недопущення безпідставних звільнень високопрофесійних працівників та керівного персоналу, що у даний час є однією з причин погіршення стану справ у паливно-енергетичному комплексі.

 

Комітетам Верховної Раді України:

 

Взяти під контроль формування і дотримання основних напрямів енергетичної політики України, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності реального сектору економіки, формування конкурентних ринків енергоресурсів, інтеграцію України у світовий енергетичний простір.

 

Здійснити аналіз наявної законопроектної бази, за необхідності доопрацювати і розглянути її в контексті реалізації пріоритетних завдань розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу з метою:

 

-оптимізації енергетичного балансу та зменшення енергозалежності України;

 

-визначення оптимальних рівнів самозабезпечення регіонів України енергетичними ресурсами;

 

-диверсифікації джерел та умов пост * енергоресурсів;

 

-досягнення прийнятних рівнів надійності енергопостачання та енергетичної безпеки держави;

 

-розробки і впровадження економічних механізмів енергозбереження;

 

-підвищення рівня використання вторинних (нетрадиційних) та альтернативних (відновлювальних) джерел енергії;

 

-завершення реструктуризації вугільної промисловості із збереженням доступу до вугільних резервів;

 

-приватизації галузей паливно-енергетичного комплексу;

 

-забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

 

-підвищення безпеки роботи атомних електростанцій (АЕС), наповнення спеціальних фондів зняття АЕС з експлуатації і відшкодування ядерної шкоди, а також організації ефективного державного контролю за їх використанням; створення власної інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;

 

-виконання плану-графіку робіт з перетворення об'єкта Укриття в екологічно безпечну систему;

 

-розширення можливостей використання нафтогазоносних надр, у тому числі в акваторіях української частини Чорного та Азовського морів;

 

-відтворення і розвитку власного енергомашинобудівного комплексу, внутрішнього ринку енергетичного машинобудування і сприяння виходу його продукції на зовнішні ринки;

 

-розвитку відповідної інфраструктури для надання наукових, проектних, будівельних та інших послуг вітчизняних виробників на світових ринках енергоресурсів та енергетичних технологій;

 

-вжиття комплексу заходів щодо оптимізації структури генеруючих потужностей, підвищення обсягів генерації та якості електроенергії, збереження державного контролю над цим процесом;

 

-інтеграції в європейську енергосистему та євразійський енергетичний простір.

 

Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

Визначити макроекономічні умови, за яких можливі стабілізація та розвиток паливно-енергетичного комплексу України, і разом з комітетами Верховної Ради України розробити першочергові заходи щодо подолання негативних процесів в енергетиці з визначенням механізмів їх практичної реалізації.

 

Забезпечити першочергову розробку і сприяти невідкладному розгляду та прийняттю проектів законів:

 

-про засади функціонування оптового ринку електроенергії;

 

-про орган державного регулювання в енергетиці України;

 

-про засади функціонування ринку природного газу;

 

-про загальні засади створення та діяльності вертикально-інтегрованих нафтових компаній;

 

-про внесення змін до Закону України Про нафту і газ.

 

Передбачити запровадження ринкових засад діяльності відповідних суб'єктів усіх сегментів енергоринку, з одночасним збереженням контролю держави за їх функціонуванням, виходячи з необхідності забезпечення енергетичної безпеки та інших національних пріоритетів.

 

За участю Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України:

 

-розробити концепцію енергетичного законодавства України та гармонізації його до положень енергетичного права Європейського Союзу;

 

-завершити розробку адаптованої до енергетичної політики Європейського Союзу енергетичної стратегії України на довгостроковий період, яка має базуватися на концепції інноваційного розвитку, та забезпечити перехід до стратегічного управління в енергетичному секторі;

 

-до кінця поточного року розробити проект Закону України про енергетичну політику, в якому регламентувати термінологію, базові принципи та концептуальні засади енергетичної політики, а також процес підготовки та реалізації програмних документів.

 

Підготувати законодавчі пропозиції щодо вдосконалення законодавства для створення умов стимулювання інвестиційної активності в паливно-енергетичному комплексі України, зокрема стосовно залучення інвестицій з наданням державних гарантій інвесторам.

 

Внести пропозиції щодо створення правових умов стосовно формування національних стратегічних резервів, залучення коштів з позабюджетних фондів та надходжень від приватизації державного майна енергетичних об'єктів, а також необхідних технологічних запасів енергоресурсів для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу відповідно до енергетичного балансу України.

 

Запровадити ефективні моделі внутрішніх ринків природного газу та енергетичного вугілля, здійснити заходи щодо формування роздрібного ринку електроенергії. Забезпечити перехід від корпоративного до регуляторного принципу державного впливу на кон'юнктуру ринків енергоресурсів.

 

У процесі реформування паливно-енергетичного комплексу забезпечити:

 

-проведення державної політики щодо посилення енергетичної безпеки України;

 

-реструктуризацію заборгованості та повну нормалізацію взаєморозрахунків між суб'єктами енергоринку;

 

-контроль держави над процесом приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу;

 

-ефективне управління часткою державного майна у статутних фондах енергетичних компаній;

 

-пом'якшення соціально-економічних наслідків реструктуризації та ліквідації підприємств паливно-енергетичного комплексу.

 

Голова Верховної Ради України

 

В.Литвин

 Газопоршневые электростанции - р. Энергетические перспективы США. 18. Отзывы о применении покрытия.

На главную  Энергопотребление 

0.003
 
Яндекс.Метрика