Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергопотребление 

КАЛЬЧЕНКО В

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати та учасники парламентських слухань! Пан міністр у доповіді детально охарактеризував стан та основні напрями Енергетичної стратегії України на період до 2030року. Дозвольте мені в межах відведеного часу спинитися на окремих питаннях державного регулювання природних монополій в елек­троенергетиці та нафтогазовому комплексі, що належить до ком­петенції Національної комісії регулювання електроенергетики України.

 

Перше. Регулювання підприємницької діяльності. Його комі­сія здійснює шляхом встановлення цін і тарифів на виробництво, передачу і постачання електричної енергії та природного газу природними монополіями, а також роздрібних тарифів для насе­лення, граничних рівнів цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

 

Друге. Ліцензування і контроль за дотриманням умов та правил здійснення підприємницької діяльності ліцензіатами НКРЕ.

 

Слід зазначити, що, незважаючи на суттєві відмінності ворганізації ринків електричної енергії та природного газу, ці сектори паливно-енергетичного комплексу України мають багато спільних проблем, які повинні бути розв’язані у процесі реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

 

Основою діяльності оптового ринку електричної енергії став Закон України про електроенергетику, прийнятий у 1997році. Алепрактична ефективна реалізація його розпочалася з другої половини 2000року після внесення Верховною Радою України змін та доповнень, спрямованих перш за все на припинення безоплатного споживання енергоносіїв та запровадження розра­хунків за електроенергію лише в грошовій формі.

 

За рахунок реалізації положень закону України та впро­вадження ефективних регулюючих заходів було суттєво підвищено рівень розрахунків і доведено його до 98% за минулий рік, щовідповідає середньоєвропейському рівню, порівняно з 70% у2000році. Наслідком цього стала можливість провадити дієву інвестиційну політику в електроенергетиці, спрямовану на покра­щення технічного стану підприємств галузі, зокрема, закінчити будівництво енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях та лінії електропередач для видачі їх потужності венергосистему.

 

Загальний обсяг фінансування інвестиційних програм за ра­хунок надб * до оптового тарифу та інвестиційних складових уструктурі тарифу на передачу і постачання електричної енергії у2003році становив 1,6млрд гривень, у 2004році — 2,7млрд. На2005рік передбачається фінансування інвестиційних програм вобсязі 3,2 млрд гривень.

 

Вважаємо, що робота комісії щодо наповнення та моніто­рингу фактичного виконання інвестиційних програм через реальну тарифну політику дасть змогу сформувати дієвий механізм фінан­сування прогнозованого розвитку галузі. Та для реалізації дове­дених до вашого відома в доповіді основних положень Енерге­тичної стратегії, спрямованої насамперед на забезпечення енергетичної безпеки держави за рахунок збільшення обсягів виробництва електричної енергії на власних паливних ресурсах домайже 90% порівняно з 28% на сьогодні, потрібно вишукати джерела фінансових ресурсів обсягом 58млрд доларів США. Ценасамперед введення нових та подовження терміну роботи діючих енергоблоків атомних електричних станцій, модернізація тареконструкція більш як 50% зношеного обладнання та введен­ня близько 30% нових генеруючих потужностей теплових елек­тричних станцій, введення додаткових маневрових та пікових потужностей ГЕС, ГАЕС, а також значного обсягу міждержавних тасистемоутворюючих електромереж як для видачі потужності, так і для підвищення надійності та розширення обсягів експорту.

 

Наше бачення можливих реальних джерел фінансування розвитку галузі є таким:

 

Перше. Подальша оптимізація тарифної політики та роз­ширення інвестиційної складової до 25% у складі тарифу. При цьому зазначені кошти недопустимо використовувати на інші цілі, не пов’язані з розвитком галузі. Одночасно необхідно через ринкові механізми не допускати необґрунтованого підвищення цін на паливні ресурси, які становлять близько 88% оптової ринкової ціни, а також у найближчі роки поетапно відійти від перехресного субсидування, яке на сьогодні становить 2,8 млрд гривень.

 

Друге. Повернення заборгованості минулих років (близько 15млрдгривень) перш за все споживачів промисловості та жит­лово-комунального господарства через законодавчо-правове забезпечення.

 

Третє. Активізація інвестиційної політики в галузі за рахунок більш ефективного та цільового використання амортизаційного фонду та збільшення частки прибутку, яка використовується наінновацію.

 

Четверте. Розширення залучення кредитних ресурсів тазовнішніх інвестицій.

 

Крім цього, для забезпечення реалізації програми інтеграції Об’єднаної електроенергетичної системи України до Євро­пейської енергосистеми та доведення експорту електроенергії до25млрдкВт-год. на рік у найближчі роки потрібно виконати значний комплекс організаційно-технічних заходів щодо дове­дення стандартів роботи Об’єднаної електроенергетичної системи України до вимог UCTE, створення та введення в роботу сис­темних комплексів протиаварійної автоматики. Для цього доцільно переглянути тарифну політику експорту електроенергії, спряму­вавши відповідні кошти на розв’язання зазначених проблем.

 

Щодо перспектив розвитку оптового ринку електроенергії. Зметою вдосконалення та подальшого розвитку системи конку­рентних відносин на оптовому ринку електричної енергії України розроблена і схвалена Кабінетом Міністрів України Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, в якій передбачається поетапний перехід від існуючої моделі ринку “Єдиного покупця” до повномасштабного конку­рентного ринку електричної енергії. Відповідно до концепції ринок електроенергії України до кінця 2008року має бути лібералізо­вано — переважна більшість електроенергії буде продаватися запрямими договорами між виробниками та споживачами задоговірною ціною.

 

Реалізація концепції запланована в три етапи.

 

Перший етап — удосконалення існуючої моделі.

 

Другий етап — створення механізмів нової моделі ринку, якіпевний час діятимуть паралельно з існуючою.

 

Третій етап — перехід до ринку двосторонніх контрактів.

 

Стосовно ринку природного газу. Однією з нагальних проб­лем, що потребують особливої уваги, є реформування ринку природного газу. Газова галузь України характеризується високим ступенем монополізації і недостатньою прозорістю. Крім того, чинні нормативно-правові акти не забезпечують комплексного законодавчого регулювання та не відповідають окремим вимогам законодавства ЄС, а низка важливих питань у галузі не врегульо­вана на законодавчому рівні, оскільки досі немає закону щодо ринку газу, не визначено процедури доступу до газотранспортної системи тощо.

 

Прийняття Верховною Радою Закону України про засади функціонування ринку природного газу в Україні дасть змогу вдо­сконалити та закріпити на законодавчому рівні систему регулю­вання діяльності газового сектору економіки.

 

Щодо тарифів на електроенергію. На сьогодні методами державного регулювання ціна на електроенергію в Україні утримується на рівні, найнижчому в Європі і нижчому, ніж у біль­шості середньоазіатських країн колишнього Радянського Союзу, за винятком Киргизії.

 

Відповідно до світових тенденцій у тарифоутворенні роз­винених країн цінова і тарифна політика в електроенергетичній галузі базується на необхідності відшкодування обґрунтованих витрат енергетичних підприємств на виробництво, передачу, роз­поділ та постачання електроенергії і насамперед витрат на пер­винні енергоносії — газ, вугілля, ядерне паливо.

 

Середньо- і довгострокові тенденції зміни ціни електро­енергії визначатимуться співвідношенням таких факторів:

 

зміна зростання ринкових цін на газ, вугілля, уран на світо­вих ринках;

 

зростання вартості робочої сили у структурі витрат енерго­компаній, що пов’язано із світовими тенденціями, та відставання України в цьому відношенні від рівня розвинених країн;

 

зростання інвестиційної складової у структурі ціни електро­енергії, оскільки обладнання енергогенеруючих та електропереда­вальних компаній в Україні на даний час є морально застарілим тафізично зношеним і потребує значних капіталовкладень;

 

розширення конкурентного середовища в електроенергетиці в результаті запровадження повномасштабного ринку двосторон­ніх договорів та балансуючого ринку, а також застосування дієвих заходів антимонопольного контролю та регулювання;

 

скорочення витрат за рахунок зростання ефективності роботи компаній унаслідок застосування механізмів, що стиму­люють підвищення ефективності — покращення менеджменту, заміна застарілих технологій.

 

З огляду на зазначене протягом наступних 3–7років відбуватиметься поступове наближення ціни електроенергії таприродного газу в Україні до рівня ринкових цін на лібе­ралізованих ринках Європейського Союзу.

 

Застосування комісією низки механізмів тарифного стиму­лювання до зменшення втрати електричної енергії в мережах на її транспортування дало змогу за останні три роки суттєво змен­шити втрати електроенергії в ряді... (Лунає сигнал, який попе­реджає, що залишилося ще 30 секунд відведеного часу).

 

Якщо можливо, надайте ще півтори–дві хвилини.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви маєте 30 секунд. Будь ласка.

 

КАЛЬЧЕНКОВ.М. Слід відзначити, що комісією запровад­жено цілісну систему жорсткого контролю та системного моніто­рингу дотримання ліцензіатами законодавства та нормативно-правових актів на ринках електроенергії та природного газу, перш за все дотримання встановлених цін і тарифів. Виявлені при цьому порушення умов ліцензіатами систематично розглядаються на відкритих засіданнях комісії з прийняттям конкретних рішень.

 

На завершення звертаюся до Верховної Ради з проханням прискорити прийняття низки підготовлених законопроектів, спря­мованих на підвищення економічної ефективності роботи галузі та рівня державного регулювання природних монополій у паливно-енергетичному комплексі: про заходи, спрямовані на забезпе­чення сталого функціонування підприємств паливно-енерге­тичного комплексу; про Національну комісію регулювання енергетики України; про засади функціонування ринку природного газу. Дякую за увагу.

 МЭА. Методы. Анатолий Кинах. У малого распространения в Эстон.

На главную  Энергопотребление 

0.0173
 
Яндекс.Метрика