Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

Закон України Про забезпечення е

паливно-енергетичних ресурсів
_______________________________________

 

Цей Закон регулює відносини, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами, і спрямований на забезпечення їх ефективного використання.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

альтернативні джерела енергії - поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі;

 

використання паливно-енергетичних ресурсів — дії, пов’язані з видобуванням, виробництвом, переробкою, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, розподілом, а також споживанням всіх видів паливно-енергетичних ресурсів;

 

державна експертиза ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів — установлення відповідності об’єктів експертизи вимогам нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

 

енергетичне маркування — зазначення за допомогою інформаційної енергетичної етикетки рівня ефективності споживання технологіями, продукцією, матеріалами, обладнання, будівлями (спорудами) паливно-енергетичних ресурсів (клас енергоефективності);

 

енергетичний аудит — обстеження з метою виявлення можливостей підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів для розроблення рекомендацій щодо їх реалізації;

 

енергетичний менеджмент — система управління, спрямована на забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

 

енергоефективні продукція, технологія, обладнання — продукція, метод і засіб її виробництва, що забезпечують більш ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами їх використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками;

 

ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів — досягнення мінімального технічно можливого та економічно доцільного рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

 

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів — неодноразове, без виробничої або технологічної потреби, не зумовлене вимогами технічної безпеки недовантаження або використання на холостому ходу електричного і теплового устаткування, систематична втрата палива та енергії, спричинена його несправністю, недотримання вимог нормативної та проектної документації у будівництві, що призводить до втрат теплової енергії в опалювальний сезон (вид неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів);

 

1 неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів — прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів під час їх використання та/або використання зазначених ресурсів понад показники енергоефективності;

 

1 нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів — визначення і затвердження в установленому порядку максимальної величини витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції, роботи, послуги (норма питомих витрат) для даного виду виробництва, технологічного процесу;

 

1 об’єкт державної експертизи з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів — продукція, технології, обладнання, документація, матеріали, споруди, які згідно із законодавством підлягають обов’язковій державній експертизі ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

 

1 паливно-енергетичні ресурси — всі види палива і енергії, продукти їх переробки та перетворення, які використовуються в суспільному виробництві;

 

1 показник витрат паливно-енергетичних ресурсів (показник енергоефективності) — абсолютна або питома величина витрат паливно-енергетичних ресурсів, встановлена національними стандартами, а до введення в дію таких стандартів — технологічними регламентами, паспортними даними обладнання та нормами питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

 

1 прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів — втрати паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами.

 

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

 

Стаття Державна політика у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Державне регулювання діяльності у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється шляхом створення системи нормативно-правових актів та нормативних документів у цій сфері, встановлення контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів та відповідальності за їх неефективне використання. Державне регулювання у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в межах визначених законами України повноважень реалізують державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Стаття Основні завдання спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Основними завданнями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є:
реалізація єдиної державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження;
забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у паливно-енергетичному балансі;
створення системи моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення впровадження на всій території України єдиної форми звітності щодо використання паливно-енергетичних ресурсів;
здійснення контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів;
створення єдиної системи нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;
організація і проведення державної експертизи ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
організація навчання і проведення атестації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів;
розроблення і впровадження єдиної системи національних стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, прийняті в межах його повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 

Стаття Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
До повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів належать:
виконання завдань єдиної державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях національної економіки;
забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях національної економіки згідно з принципами державної політики у цій сфері;
розроблення галузевих програм з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
складання у встановленому порядку галузевих паливно-енергетичних балансів підприємств, організацій та установ сфери управління;
розроблення галузевих стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
популяризація переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях національної економіки.
Стаття Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів належать:
розроблення регіональних програм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
створення умов для збільшення частки використання альтернативних видів палива та енергії;
створення умов для забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідних регіонах;
популяризація у відповідних регіонах переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Стаття Державний контроль у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
1.Державний контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і спрямований на дотримання вимог законодавства з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів щодо:
обов’язковості обліку паливно-енергетичних ресурсів;
виконання державних та регіональних програм забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
забезпечення досягнення показників енергоефективності;
енергетичного маркування;
впровадження енергетичного менеджменту;
порядку проведення енергетичного аудиту;
порядку проведення державної експертизи ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
національних стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
2.Державному контролю підлягають всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

 

Розділ III. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

 

Стаття Національні стандарти та технічні регламенти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
1.Національні стандарти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів встановлюють для загального і багаторазового користування правила, настановчі вказівки або характеристики діяльності чи її результатів, що спрямовані на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у цій сфері.
2.Національні стандарти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів розробляються у порядку, встановленому Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.
3.Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечує організацію робіт із розроблення національних стандартів у цій сфері.
Технічні регламенти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів розробляються у встановленому законодавством порядку.
Відповідність введених в обіг продукції, процесів та послуг технічним регламентам у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є обов’язкова.

 

Стаття Система нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

 

Система нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів є засобом забезпечення їх ефективного використання і діє до створення та впровадження системи національних стандартів щодо встановлення показників енергоефективності конкретних технологічних процесів, обладнання, робіт, послуг.
Нормуванню підлягають всі витрати паливно-енергетичних ресурсів на основні та допоміжні технологічні процеси вироблення продукції, виконання робіт, надання послуг незалежно від обсягу використання цих ресурсів та джерел їх постачання, за винятком виробництва сільськогосподарської продукції, для якої витрати паливно-енергетичних ресурсів безпосередньо залежать від кліматичних умов та біологічних особливостей рослин і тварин та є нестабільні та будівельно-монтажні роботи.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Розроблення методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів здійснюють підприємства, установи та організації, що атестовані в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають затвердженню в установленому порядку.
Для підприємств, установ та організацій з річним обсягом споживання паливно-енергетичних ресурсів, що перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України, норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Контроль за дотриманням порядку нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Стаття Енергетичне маркування
Енергетичне маркування застосовується з метою встановлення достовірної інформації про обсяг споживання відповідними технологіями, продукцією, матеріалами, обладнання, будівлями (спорудами), комерційним об’єктами нерухомості паливно-енергетичних ресурсів.
Порядок здійснення енергетичного маркування визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Стаття 1 Державна експертиза ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Державна експертиза ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є обов'язковою для об’єктів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Проведення державної експертизи ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
До проведення державної експертизи з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади, науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші підприємства, установи, організації та експерти.

 

Стаття 1 Енергетичний менеджмент
Енергетичний менеджмент є обов’язковий на підприємствах з річним обсягом споживання паливно-енергетичних ресурсів, що перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України.
Система енергетичного менеджменту включає в себе проведення аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів та оцінки енергетичної ефективності процесів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), визначення резервів і розроблення та здійснення заходів щодо її підвищення, складання перспективних планів, а також стимулювання, інформування та навчання персоналу з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Система енергетичного менеджменту підприємств, установ та організацій створюється згідно з національними стандартами.
Стаття 1 Енергетичний аудит
Проведення енергетичного аудиту є обов’язкове для суб’єктів господарювання з річним обсягом споживання паливно-енергетичних ресурсів, що перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України, а також для суб’єктів господарювання, які отримують державну підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Енергетичний аудит може проводиться згідно з рішеннями Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Національної комісії регулювання електроенергетики та інших органів виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ IV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

 

Стаття 1 Джерела фінансування заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Фінансування заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, державного і місцевих бюджетів, Державного фонду енергозбереження та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Стаття 1 Державна підтримка заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Державна підтримка заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів надається шляхом:
повного або часткового кредитування за рахунок коштів державного бюджету;
повної або часткової компенсації відсотків за банківськими кредитами за рахунок коштів державного бюджету;
запровадження видів заохочення для підприємств, які використовують альтернативні види палива та енергії;
запровадження видів заохочення для підприємств і споживачів, які використовують альтернативні види палива та енергії, забезпечують показники споживання паливно-енергетичних ресурсів нижче визначених питомих витрат.
Державна підтримка заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється в межах коштів, передбачених державним бюджетом.

 

Стаття 1 Державний фонд енергозбереження
Для фінансування заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів створюється Державний фонд енергозбереження.
Державний фонд енергозбереження створюється у складі Державного бюджету України за рахунок:
коштів, отриманих від сплати штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
коштів, отриманих від сплати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів за видачу документів дозвільного характеру;
коштів, отриманих як підвищена плата за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;
частини коштів, отриманих від економії паливно-енергетичних ресурсів за результатами заходів, запроваджених за рахунок Державного фонду енергозбереження;
добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
Порядок розподілу та використання коштів, що надходять з Державного фонду енергозбереження, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

 

Стаття 1 Відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
За порушення вимог цього Закону адміністративну та цивільно-правову відповідальність несуть особи, винні в:
неефективному використанні паливно-енергетичних ресурсів;
порушенні порядку нормування, енергетичної кваліфікації, енергетичного маркування та державної експертизи ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
ухиленні від виконання або несвоєчасному виконанні рішень та приписів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Визначення складу правопорушень і порядок притягнення винних до адміністративної відповідальності за їх вчинення встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Законодавством України також може бути встановлено відповідальність за інші порушення у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Юридичні і фізичні особи повинні відшкодувати збитки, заподіяні ними внаслідок порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 1 Підвищена плата за неефективно використані паливно-енергетичні ресурси
Суб’єкти господарювання за обсяг неефективно використаних паливно-енергетичних ресурсів сплачують підвищену плату в розмірі 200відсотків вартості паливно-енергетичних ресурсів.
До обсягу неефективно використаних паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується підвищена плата, не включається обсяг паливно-енергетичних ресурсів, вироблених з альтернативних видів палива та енергії.
Кошти, отримані як підвищена плата за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, спрямовуються до Державного фонду енергозбереження.

 

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Стаття 1 Міжнародне співробітництво у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Метою міжнародного співробітництва у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є впровадження світового досвіду роботи у цій сфері.
Міжнародне співробітництво у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів здійснюється шляхом:
укладення міжнародних договорів;
участі в роботі міжнародних організацій;
участі у реалізації міжнародних проектів, пов’язаних із забезпеченням ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
гармонізації технічних регламентів та національних стандартів, норм і нормативів з міжнародними стандартами, рекомендаціями і правилами щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті15 цього Закону, яка набирає чинності з початку нового бюджетного року.
Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про енергозбереження” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст.283; 2005 р., № 20, ст. 278; 2006 р., № 15, ст. 126, № 22, ст. 19 .
Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.112 :
статтею 1033 такого змісту:
“103 Порушення, пов’язані з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів
Порушення юридичними особами порядку нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, енергетичного аудиту, енергетичного маркування та державної експертизи ефективного використання енергетичних ресурсів —
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень та приписів органу, уповноваженого накладати штрафи за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, —
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр “101—103” доповнити цифрами “, 1033”;

 

абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр “101—103” доповнити цифрами “, 1033”.
До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Джерело: http://www.naer.gov.ua

 Новая страница 2. Мини-ТЭЦ. Многофункциональные приборы учет. Реформа ЖКХ и регуляторная полит.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0026
 
Яндекс.Метрика