Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергетические ресурсы 

Закон України

„Про забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів”

 

Цей Закон регулює відносини у сфері використання всіх видів енергетичних ресурсів, що виникають у процесі видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, розподілу та споживання цих ресурсів.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття Визначення термінів

 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 

“використання енергетичних ресурсів” – діяльність з видобування, виробництва, переробки, перетворення, транспортування, зберігання, розподілу, а також споживання всіх видів енергетичних ресурсів;

 

енергетичні ресурси – всі види палива і енергії та продукти їх переробки та перетворення, які використовуються в суспільному виробництві;

 

ефективне використання енергетичних ресурсів – досягнення мінімального технічно можливого та економічно доцільного рівня витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

 

енергоефективні технологія, обладнання, продукція - технологія, обладнання, продукція, що забезпечують ефективне використання енергетичних ресурсів;

 

“прямі втрати енергетичних ресурсів” — втрата енергетичних ресурсів поза технологічними процесами;

 

„показник витрат енергетичних ресурсів (показник енергоефективності)” - абсолютна або питома величина споживання або втрати енергетичних ресурсів для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), визначена національними стандартами, а до введення в дію стандартів, технологічними регламентами, паспортними даними діючого обладнання та нормами питомих витрат енергетичних ресурсів.”

 

“норми питомих витрат енергетичних ресурсів” – регламентована величина питомих витрат енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

 

“неефективне використання енергетичних ресурсів” – прямі втрати енергетичних ресурсів та/або використання енергетичних ресурсів понад показники енергоефективності;

 

техногенні енергетичні ресурси - енергетичні ресурси, які утворюються в вигляді побічного і проміжного продукту основного виробництва, або які є таким продуктом;

 

„енергетичні ресурси місцевого значення” – природні (сонячна, вітрова, біо -, гідро -, геотермальна енергія, енергетичні ресурси видобуті з некондиційних та маломірних родовищ, тощо) та техногенні енергетичні ресурси, використання яких є технологічно доступним та економічно доцільним на відповідних територіях;

 

„альтернативні джерела енергії” - енергія сонця, вітру, природного руху водяних потоків, а також енергія наявних в природі градіентів температур;

 

„альтернативні види палива” - види палива (стиснений і скраплений газ, біогаз, генераторний газ, продукти переробки біомаси, водовугільне пальне, тощо), використання яких скорочує або заміщає споживання енергетичних ресурсів традиційних видів.

 

Стаття Законодавство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Законодавство України з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері.

 

Стаття Мета і принципи державної політики щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Метою державної політики щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є створення правових, економічних та соціальних умов для досягнення мінімального технічно можливого та економічно доцільного рівня витрат енергетичних ресурсів в суспільному виробництві.

 

Основними принципами державної політики щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:

 

а) законності, шляхом створення системи законодавства, спрямованої на безумовне забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в процесі здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, прямо або опосередковано пов’язаною з використанням енергетичних ресурсів.

 

б) здійснення державного регулювання з метою забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

в) стимулювання, шляхом застосування механізмів фіскальної, грошово-кредитної, цінової та тарифної політики для стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

г) створення енергоефективної структури суспільного виробництва;

 

д) відповідальності, шляхом встановлення відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів та забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

е) нормування, шляхом впровадження стандартизації, нормування використання енергетичних ресурсів, енергетичної сертифікації, енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту;

 

є) обліку, шляхом поступового переходу до повсюдного застосування приладів обліку та регулювання споживання енергетичних ресурсів;

 

ж) прозорості, шляхом забезпечення інформованості суспільства щодо показників енергоефективності товарів, робіт, послуг;

 

з) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг ефективного використання енергетичних ресурсів, підвищення освітнього рівня та громадської свідомості у цій сфері.

 

Стаття Предмет правового регулювання у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Предметом правового регулювання щодо ефективного використання енергетичних ресурсів є відносини, які виникають в процесі використання енергетичних ресурсів.

 

Розділ ІІ

 

Державне регулювання, управління та контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Стаття Державне регулювання у сфері у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Державне регулювання діяльності у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснюється шляхом створення системи нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у цій сфері, видачі документів дозвільного характеру на здійснення певних видів діяльності з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, встановлення контролю за ефективним використанням енергетичних ресурсів та відповідальності за їх неефективне використання.

 

Органом державного регулювання у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Стаття Державне управління у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Державне управління у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснює Кабінет Міністрів України, Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції.

 

Стаття Основні завдання та повноваження Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Основними завданнями та повноваження Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:

 

проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

 

забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;

 

створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв;

 

удосконалення системи обліку та контролю за використанням енергетичних ресурсів;

 

забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

 

впровадження єдиної системи національних стандартів щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

 

проводить державну експертизу з питань ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

видає документи дозвільного характеру на здійснення діяльності з нормування питомих витрат енергетичних ресурсів, енергетичної сертифікації, енергоаудиту та здійснює контроль за дотриманням порядку, установленому такими документами;

 

забезпечує впровадження енергоаудиту, енергетичної сертифікації, енергетичних менеджменту та маркування;

 

погоджує проекти нормативно-правових актів з питань використання енергетичних ресурсів під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності;

 

забезпечує встановлення показників енергоефективності;

 

розробляє загальнодержавні, погоджує галузеві та місцеві програми у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії, здійснює контроль за виконанням загальнодержавних програм у цій сфері;

 

бере участь у формуванні паливно-енергетичних балансів на державному та регіональному рівнях, та погоджує їх в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

забезпечує створення системи моніторингу та державного контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

 

підтверджує в установленому порядку належність палива до альтернативного;

 

погоджує енергозберігаючі та енергоефективні проекти, що потребують фінансування з державного бюджету, та проводить моніторинг їх реалізації;

 

проводить кваліфікацію когенераційних установок;

 

погоджує проекти спільного впровадження, які реалізуються відповідно до положень Кіотського протоколу, інвестиційні та інноваційні проекти із запровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі з будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива;

 

проводить моніторинг показників паливно-енергетичного балансу держави;

 

бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної цінової та тарифної політики;

 

застосовує санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Рішення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 

Стаття Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

До повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів відноситься:

 

забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів у відповідних галузях та регіонах згідно з встановленими принципами державної політики у цій сфері;

 

розроблення галузевих та регіональних програм з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів відповідно до затверджених загальнодержавних програм у цій сфері;

 

розроблення галузевих та регіональних паливно-енергетичних балансів, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

створення умов для функціонування у відповідних галузях та регіонах системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів, енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту;

 

створення умов для збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива та енергетичних ресурсів місцевого значення в структурі галузевих та регіональних паливно-енергетичних балансів;

 

створення умов для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів у відповідній галузі або регіоні;

 

популяризація переваг ефективного використання енергетичних ресурсів у відповідних галузях та регіонах.

 

Стаття Державний контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Державний контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснюється з метою забезпечення додержання вимог законодавства у цій сфері.

 

Державний контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснює Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Державному контролю підлягають всі підприємства, установи та організації.

 

Державний контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів спрямований на забезпечення дотримання вимог законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів щодо:

 

вимог національних стандартів у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

щодо обов’язковості обліку споживання енергетичних ресурсів;

 

забезпечення виконання державних та регіональних програм з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

забезпечення показників енергоефективності;

 

порядку складання галузевих та регіональних паливно-енергетичних балансів;

 

вимог щодо енергетичної сертифікації та маркування

 

впровадження енергетичного менеджменту;

 

вимог щодо порядку проведення енергетичного аудиту;

 

порядку проведення державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Державний контроль у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснюється шляхом проведення перевірок, енергетичних обстежень, державної експертизи з енергоефективності, аналізу необхідної інформації підприємств, установ, організацій.

 

Розділ ІІІ

 

Основні засади державної політики щодо ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Глава 1

 

Стандартизація, сертифікація, нормування та маркування у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Стаття 1 Технічні регламенти та національні стандарти з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Система національних стандартів з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів встановлює методи визначення потреб у енергетичних ресурсах, показники енергоефективності, складання балансів енергетичних ресурсів, порядок сертифікації у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, методи збирання та обробки інформації про використання енергетичних ресурсів, вимоги до ефективного використання енергетичних ресурсів продукцією, технологіями і обладнанням, визначає ознаки техногенних енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також інші організаційно-методичні засади механізмів реалізації державної політики із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Дотримання технічних регламентів та національних стандартів з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів законодавством є обов’язковим.

 

Технічні регламенти та національні стандарти з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів розробляються Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та приймаються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.

 

Стаття 1 Система нормування питомих витрат енергетичних ресурсів

 

Нормуванням питомих витрат енергетичних ресурсів є визначення та затвердження у встановленому порядку максимальної величини витрат енергетичних ресурсів на одиницю продукції для даного виду виробництва, технологічного процесу, роботи, послуги.

 

Система нормування є основою для забезпечення заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів та застосування санкцій за їх неефективне використання. Система нормування питомих витрат енергетичних ресурсів діє до введення в дію системи національних стандартів щодо встановлення показників енергоефективності технологічних процесів, обладнання, робіт, послуг.

 

Нормуванню підлягають всі витрати енергетичних ресурсів на основні та допоміжні технологічні процеси вироблення продукції, виконання робіт, надання послуг, незалежно від обсягів використання цих ресурсів та джерел їх постачання.

 

Розроблення науково обґрунтованих норм питомих витрат енергетичних ресурсів та методик з нормування здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та на підставі методик нормування затверджених або погоджених Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів .

 

Розроблення методик нормування здійснюють спеціалізовані державні організації, установи та підприємства, які мають дозвіл на право розроблення документів з питань нормування питомих витрат енергетичних ресурсів. Дозвіл на право розроблення документів з питань нормування питомих витрат енергетичних ресурсів видається Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Розроблення норм витрат енергетичних ресурсів забезпечується підприємствами, організаціями, установами та здійснюється спеціалізованими організаціями, установами та підприємствами, які мають дозвіл на право розроблення документів з питань нормування питомих витрат енергетичних ресурсів.

 

Затвердження норм питомих витрат енергетичних ресурсів здійснюється органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в залежності від обсягу річного споживання енергетичних ресурсів та підпорядкованості відповідних підприємств, установ та організацій.

 

Норми питомих витрат підприємств, установ, організацій підлягають погодженню з Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. При погодженні з Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів норми витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають обов’язковій державній експертизі щодо ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Контроль за дотриманням порядку нормування питомих витрат енергетичних ресурсів здійснюється Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Стаття 1 Енергетична сертифікація

 

Енергетична сертифікація - це визначення відповідності продукції, технологій, обладнання, матеріалів, будівель (споруд) та підприємств, установ, організацій вимогам національних стандартів з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Перелік продукції, технологій, обладнання, матеріалів, будівель, які підлягають обов’язковій енергетичній сертифікації та порядок її проведення визначається Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Енергетична сертифікація підприємств проводиться за результатами енергетичної сертифікації технологій, обладнання та будівель(споруд).

 

Обов’язкова енергетична сертифікація запроваджується для підприємств, установ і організацій з річним споживанням енергетичних ресурсів понад величину, встановлену Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Енергетична сертифікація підприємств, установ і організацій за показниками енергоефективності здійснюється на договірних засадах спеціалізованими підприємствами, атестованими на її проведення та зареєстрованими Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Порядок проведення енергетичної сертифікації, атестації та реєстрації спеціалізованих організацій встановлюється Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Стаття 1 Енергетичне маркування

 

Енергетичне маркування - це визначення за допомогою енергетичної марки рівня ефективності використання відповідним товаром енергетичних ресурсів (класу енергоефективності). Енергетична марка –це розміщена на товарі (упаковці товару) обов’язкова інформація щодо його класу енергоефективності.

 

Порядок і сфера застосування енергетичного маркування, а також порядок контролю за енергетичним маркуванням продукції визначається Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Стаття 1 Облік енергетичних ресурсів

 

Енергетичні ресурси в процесі їх використання підлягають обов’язковому обліку.

 

Облік - це визначення за допомогою спеціальних приладів обсягу використання енергетичних ресурсів на межі розподілу права власності на енергетичні ресурси.

 

Організаційні, економічні, правові засади впровадження обліку енергетичних ресурсів визначаються законом.

 

Глава 2

 

Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, енергетичний аудит та енергетичний менеджмент

 

Стаття 1 Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів - це система заходів щодо встановлення відповідності об’єктів експертизи встановленим нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами вимогам ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Забезпечення проведення державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів здійснює Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та мережа спеціалізованих організацій, атестованих на право її проведення Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів є обов'язковою.

 

Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів проводиться на підставі договору і є платною.

 

Державна експертиза з питань ефективного використання енергетичних ресурсів у випадках, встановлених законом є складовою частиною комплексної державної експертизи.

 

Реалізація державних, регіональних, місцевих програм, проектів і рішень, пов’язаних з використанням енергетичних ресурсів без позитивного висновку державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів забороняється.

 

Порядок та методика проведення державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, а також порядок атестації організацій на право проведення експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

До проведення державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади України, науково-дослідні, проектно-конструкторські, інші підприємства, установи, організації.

 

Стаття 1 Енергетичний менеджмент

 

Енергетичний менеджмент - це система управління, спрямована на забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Енергетичного менеджмент є обов’язковим для запровадження на підприємствах, в установах та організаціях річний обсяг використання енергетичних ресурсів на яких перевищує граничну величину встановлену Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Система енергетичного менеджменту включає в себе системний аналіз стану використання енергетичних ресурсів, оцінки енергетичної ефективності процесів вироблення продукції (виконання робіт, надання послуг), визначення резервів енергоефективності, розроблення та впровадження заходів з енергоефективності, формування перспективних планів, проведення внутрішніх енергетичних обстежень, а також інформування, стимулювання та навчання персоналу у сфері енергоефективності.

 

Система енергетичного менеджменту підприємств, установ, організацій впроваджується на підставі національних стандартів.

 

Стаття 1 Енергетичний аудит

 

Енергетичний аудит - це виявлення потенціалу підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо його підвищення;

 

Проведення енергетичного аудиту є обов’язковим для суб’єктів господарювання із річним споживанням енергетичних ресурсів понад величину, встановлену Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, а також підприємств, установ, організацій, фінансування діяльності яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Обов’язковий енергетичний аудит може проводитись згідно з рішеннями Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Національної комісії регулювання електроенергетики та інших органів виконавчої влади в порядку установленому Кабінетом Міністрів України.

 

Енергетичний аудит проводиться на договірних засадах спеціалізованими організаціями, атестованими на їх проведення Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів .

 

Порядок проведення енергетичного аудиту, атестації та реєстрації спеціалізованих організацій, а також умови типового договору на проведення енергетичного аудиту визначаються Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ ІV

 

економічні механізми забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Стаття 1 Джерела фінансування заходів з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Джерелами фінансування заходів з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:

 

кошти підприємств, установ та організацій;

 

кошти фінансово-кредитних установ;

 

кошти Державного бюджету України;

 

кошти місцевих бюджетів;

 

інші джерела, не заборонені законодавством України.

 

Стаття 1 Державна підтримка заходів із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Державна підтримка заходів із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів надається шляхом:

 

повного або часткового кредитування заходів з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів за рахунок Державного бюджету України; повної або часткової компенсації за рахунок Державного бюджету України;

 

запровадження заохочення, стимулювання підприємствам, які використовують устаткування, що працює на альтернативних видах палива;

 

інших заходів фіскальної, тарифної та інвестиційної політики

 

Державна підтримка заходів з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в межах, передбачених Державним бюджетом України.

 

Стаття 2 Державний фонд забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Для забезпечення фінансування заходів із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Державний фонд з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів утворюється у складі Держаного бюджету за рахунок:

 

а) коштів, отриманих у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

б) 0,01 відсотка від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

 

в) добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

 

Порядок розподілу коштів, що надходять Державного фонду з забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів визначається Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ V

 

Відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення ефефктивного використання енрегетичних ресурсів

 

Стаття 2 Відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів тягне за собою передбачену законодавством України господарсько-правову та адміністративну відповідальність.

 

Порушеннями законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:

 

а) неефективне використання енергетичних ресурсів;

 

б) порушення порядку та вимог щодо стандартизації, нормування, енергетичної сертифікації і енергетичного маркування та державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

в) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та приписів Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Визначення складу правопорушень і порядок притягнення винних до адміністративної відповідальності за їх вчинення встановлюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

Стаття 2 Штрафні санкції за порушення законодавства у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів:

 

за неефективне використання енергетичних ресурсів - штраф у розмірі від ста п’ятдесяти до двохсот відсотків вартості енергетичних ресурсів спожитих за період з моменту виявлення відповідного правопорушення;

 

за порушення умов і вимог стандартизації і нормування у сфері енергоефективності, енергетичної сертифікації і енергетичного маркування та державної експертизи з питань ефективного використання енергетичних ресурсів - штраф у розмірі від п’яти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень та приписів Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів – штраф у розмірі від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів накладаються в порядку встановленому Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

 

Розділ VI

 

Міжнародне співробітництво та освіта у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Стаття 2 Освіта, та підготовка кадрів з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів організовує навчання та атестацію посадових осіб, діяльність яких пов’язана із використанням енергетичних ресурсів.

 

Навчальні заклади включають до навчальних програм відповідні курси з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Знання з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є обов'язковими для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням енергетичних ресурсів.

 

Стаття 2 Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 

Метою міжнародного співробітництва з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є впровадження світового досвіду у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів здійснюється шляхом:

 

укладання міжнародних договорів;

 

участі в роботі міжнародних організацій;

 

участі у реалізації міжнародних проектів, пов’язаних з забезпеченням ефективного використання енергетичних ресурсів;

 

гармонізації стандартів, норм і нормативів з міжнародними стандартами, рекомендаціями і правилами, щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

Стаття 2 Міжнародні договори

 

Якщо міжнародними договором, укладеним Україною, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ VII.

 

Прикінцеві положення

 

1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Положення статті 20 набирає чинності з початку нового бюджетного року.

 

До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про енергозбереження”.

 

Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;

 

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 Новая страница 1. Новости от энергетика. С. Энергоэкологичность - дорога в будуще.

На главную  Энергетические ресурсы 

0.0031
 
Яндекс.Метрика