Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Порядок організації та проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств (далі – Порядок організації тендерів) розроблений відповідно до статті 3 Указу Президента від 16.06.99 № 662/99 “Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами” та постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 694 “Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)” ( із змінами і доповненнями внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 1058 від 24.09.97, № 2087 від 28.12.9 .

 

I. Загальні положення

 

Порядок організації тендерів визначає правила організації та проведення тендерів при розгляді конкурсних пропозицій на участь у проведенні енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств і розроблений з метою контролю за раціональним використання коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств.

 

Метою організації тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств є підвищення ефективності енергетичних обстежень, спрямованих на скорочення бюджетних витрат на оплату енергоспоживання, утримання енергетичного господарства, забезпечення оптимального рівня споживання енергоносіїв та сприяння його скороченню в установах і організаціях бюджетної сфери.

 

У Порядку організації тендерів нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

 

енергетичне обстеження - енерготехнологічна й техніко-економічна експертиза діяльності бюджетних установ, організацій, казенних підприємств та окремих виробництв з метою визначення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів, встановлення обґрунтованих обсягів споживання енергоносіїв, розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів і бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження;

 

тендер на здійснення енергетичного обстеження – дії, пов’язані зі збиранням інформації, яка відображає технічну готовність спеціалізованих організацій, атестованих на право проведення таких обстежень згідно з вимогами, що обумовлюється в договорі, який укладається в письмовій формі між підрядником - переможцем тендерів та іх замовником;

 

замовники тендерів на здійснення енергетичного обстеження – міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державні установи, організації, казенні підприємства, Центральне агентство з енергетичних обстежень, а також інші суб'єкти, що здійснюють свою господарчу діяльність за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються під гарантію Кабінету Міністрів України;

 

підрядник – спеціалізована організація будь-якої форми власності, яка має свідоцтво на право проведення енергетичних обстежень згідно з Положенням про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженим наказом Державного комітету України з енергозбереження від 09.04.99 №27 і зареєстрованим у Мін‘юсті 12.05.99 за № 301/3594, яка підтвердила намір взяти участь у тендері та подає або збирається подати тендерні пропозиції;

 

договір про проведення енергетичних обстежень - договір між замовником тендерів та підрядником, що став їх переможцем;

 

забезпечення тендерної пропозиції (тендерне забезпечення) - надана підрядником замовнику тендерів гарантія щодо забезпечення будь-яких зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, яка може бути подана у формі банківської гарантії, гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за розпорядженням замовника тендерів;

 

акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерів тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо в установлений у тендерних документах термін, але не пізніше терміну 5 днів замовником тендерів не подано письмової відмови підряднику в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем тендерів;

 

відкриття тендерів - означає день, час, місце розкриття тендерних пропозицій;

 

закриття тендерів - відбувається після укладення договору про проведення енергетичних обстежень між замовником і підрядником - переможцем тендерів або у випадку відхилення замовником тендерів усіх тендерних пропозицій;

 

тендерні документи - документи, які готуються замовником тендерів та передаються підрядникам для підготовки ними тендерних пропозицій;

 

тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного об'єкта енергетичних обстежень, яка готується та подається на тендер підрядником відповідно до вимог тендерних документів.

 

Застосування Порядку організації тендерів є обов'язковим при здійсненні послуг з енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, якщо вартість таких робіт дорівнює або перевищує 10 тис. гривень.

 

Дія Порядку організації тендерів поширюється також на всі роботи та послуги, пов’язані із виконанням енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств за рахунок інших коштів, щодо використання яких актами законодавства або іншими нормативно-правовими актами передбачається обов'язкове проведення тендерів.

 

До участі в тендерах допускаються підрядники незалежно від їх державної належності та форми власності .

 

Замовники тендерів не повинні вчиняти дискримінаційних дій до підрядників

 

через їх допуск до участі в тендерах.

 

Умови проведення тендерів

 

У запрошенні підрядників на проведення тендерів замовником тендерів вміщується відповідне повідомлення про організацію тендерів з урахуванням вимог Порядку проведення тендерів.

 

Документи, що згадуються в Порядку проведення тендерів, надсилаються замовником тендерів або уповноваженою ним організацією підряднику, а також підрядником замовнику тендерів або уповноваженій замовником тендерів організації в такій формі, яка забезпечує письмовий виклад їх змісту.

 

Як виняток, при застосуванні процедур конкурентних переговорів тендерні пропозиції, передані за допомогою листа, факсимільного зв'язку, телеграм або телексів, повинні містити всю інформацію, необхідну для їх оцінки, у тому числі заяву про згоду з умовами, термінами та іншими вимогами, викладеними в запрошенні на тендер і тендерних документах.

 

Тендерні пропозиції повинні бути одразу ж підтверджені підрядником листом або підписаною копією телекса, телеграми чи факсу. Тендерні пропозиції по телефону не приймаються.

 

Замовник торгів не повинен допускати дискримінації щодо підрядників шляхом використання форми передачі або отримання документів, повідомлень, рішень тощо.

 

Інформація щодо процедури тендерів, на підставі якої замовник тендерів готує звіт про результати проведення тендерів, повинна зберігатися замовником тендерів протягом трьох років і обов'язково містити:

 

стислий опис об’єкта енергетичного обстеження;

 

найменування й адресу підрядників, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації, та найменування й адресу підрядника, з яким укладено договір про проведення енергетичного обстеження, а також ціну цього договору;

 

відомості про кваліфікацію підрядників, що подали тендерні пропозиції і заявки про участь у попередній кваліфікації, або запис про відсутність таких відомостей;

 

ціну та стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції й договору про проведення енергетичних обстежень, а також додаткових умов, запропонованих підрядниками;

 

стислий виклад критеріїв оцінки й зіставлення тендерних пропозицій та визначення переможця тендерів;

 

якщо всі тендерні пропозиції відхилено - повідомлення про це з викладом відповідних причин;

 

виклад причин і обставин, якими керувався замовник тендерів під час обрання інакшого способу проведення тендерів, ніж відкриті процедури або відкриті процедури з попередньою кваліфікацією, з обґрунтуванням обрання такого способу проведення тендерів;

 

обґрунтування термінів здійснення тендерів;

 

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов попередньої кваліфікації або тендерних документів, відповідей на них, а також будь-яких змін цих документів.

 

Відомості, зазначені в абзацах 4, 7 пункту 2.2 цього Порядку, що не є конфіденційними, надаються на запит будь-якої особи після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення тендерів, якщо вони не привели до укладення договору про організацію енергетичних обстежень.

 

Відомості, зазначені в абзацах 4, 7, 11 пункту 2.2 цього Порядку, що не є конфіденційними, надаються на запит підрядників, які подали тендерні пропозиції або заявки на участь у попередній кваліфікації, після акцепту

 

тендерної пропозиції або після закінчення тендерів, якщо вони не привели до укладення договору про проведення енергетичних обстежень.

 

При здійсненні енергетичних обстежень, вартість яких дорівнює або

 

перевищує 10 тис. грн., замовник тендерів не пізніше ніж через 7 календарних днів після визначення переможця має подати на затвердження до Центрального Агентства з енергетичних обстежень письмовий звіт про результати проведення тендерів.

 

У разі виявлення Центральним агентством з енергетичних обстежень істотних порушень порядку проведення тендерів, які впливають на об'єктивне визначення переможця тендерів або призводять до дискримінації підрядників, результати таких тендерів визнаються Центральним агентством з енергетичних обстежень недійсними.

 

Договір (додаток про проведення енергетичних обстежень укладається з переможцем тендерів після затвердження Центральним агентством з енергетичних обстежень звіту про результати проведення тендерів, а ціна на їх проведення визначається на підставі кошторису на виконання окремих видів робіт (додаток .

 

Не пізніше ніж через 5 календарних днів після затвердження Центральним агентством з енергетичних обстежень звіту про результати проведення тендерів замовник тендерів має письмово поінформувати всіх підрядників, що брали участь у тендерах , про результати визначення переможця тендерів.

 

Замовник тендерів повідомляє про результати проведення тендерів у засобах масової інформації.

 

Запрошення на тендери або повідомлення про проведення попередньої кваліфікації, а також усі інші тендерні документи складаються на державній мові та, якщо участь у тендерах беруть іноземні підрядники, - на іноземних мовах.

 

При здійсненні енергетичних обстежень, вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис.грн., замовник має право вимагати від підрядників надання тендерного забезпечення. Така вимога повинна стосуватися всіх підрядників.

 

Розмір тендерного забезпечення не повинен перевищувати п'яти відсотків очікуваної ціни договору.

 

Надання тендерного забезпечення іншою організацією повинно погоджуватися із замовником тендерів до подання тендерних пропозицій.

 

Замовник тендерів має зазначити в тендерних документах вимоги до організації, якою надається тендерне забезпечення, форму та принципові вимоги до надання тендерного забезпечення, а також випадки, у разі настання яких тендерне забезпечення не повертається підряднику.

 

Тендерне забезпечення не повертається замовником тендерів у разі:

 

відклику або зміни тендерної пропозиції підрядником після кінцевого терміну її подання;

 

непідписання переможцем тендерів договору про проведення енергетичних обстежень , якщо замовник наполягає на підписанні;

 

ненадання переможцем тендерів необхідних гарантій щодо виконання договору на проведення енергетичних обстежень після акцепту його

 

тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерними документами;

 

незгоди підрядника, який надав тендерну пропозицію, з виправленням замовником тендерів арифметичної помилки, виявленої під час зіставлення та оцінки тендерних пропозицій.

 

Замовник тендерів не повинен претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути відповідну суму підрядникові протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення в будь-якому разі, крім випадків, зазначених у цьому пункті.

 

2.1 Участь будь-якого підрядника у тендерах може бути припинена, якщо він:

 

є банкрутом або перебуває в стадії ліквідації; його діяльність перебуває під наглядом суду або він узгоджує відносини з кредиторами;

 

допустив спотворення фактів у наданій інформації.

 

Ці підстави не можуть бути застосовані до подій трирічної давності.

 

2.1 Замовник тендерів може вимагати в підрядника подання документів, що засвідчують його фінансовий та економічний стан. Такими документами можуть бути:

 

довідки банків;

 

баланси підрядника або витяги з балансів, якщо публікація балансу необхідна згідно із законодавством країни підрядника;

 

довідки про економічні результати енергетичних обстежень, які були проведені підрядником за останні три роки;

 

копія свідоцтва про право ведення енергетичних обстежень, виданого Державним комітетом України з енергозбереження;

 

копія документа про державну реєстрацію підрядника.

 

Якщо з будь-яких поважних причин підрядник не може надати замовникові тендерів такі документи, то економічний та фінансовий стан підрядника може бути підтверджений іншим прийнятним для замовника тендерів документом.

 

2.1 Технічний потенціал підрядника підтверджується:

 

переліком аналогічних поданому на розгляд основних договорів за останні півтора року із зазначенням їх ціни, дати укладення, замовника і об’єкта обстеження;

 

описом технічних можливостей підрядника та інформацією про заходи, що ним уживаються для забезпечення гарантії якісного проведення енергетичного обстеження , а також відомостями, які не містять конфіденційної інформації про його дослідницький потенціал;

 

інформацією про чисельність усіх технічних фахівців або переліком усіх технічних підрозділів, включаючи відповідальних за контроль якості проведення робіт з енергетичного обстеження, незалежно від того, перебувають вони під

 

прямим контролем підрядника чи ні;

 

документом про перевірку виробничих можливостей підрядника і, якщо необхідно, його дослідницького потенціалу та заходів з контролю якості проведення робіт з енергетичного обстеження, які можуть здійснюватися замовником тендерів або уповноваженою ним особою за його дорученням, якщо об’єкт обстеження відзначається технічною складністю або коли таке обстеження може бути виконано певним підрядником і при цьому для нього немає доцільної альтернативи.

 

Замовник тендерів зазначає у повідомленні про проведення попередньої кваліфікації або в запрошенні на тендери перелік необхідних документів із зазначених у цьому пункті, відомості в яких повинні бути обмежені метою обстежень.

 

На всіх етапах організації та проведення тендерів замовник тендерів повинен враховувати інтереси підрядників у захисті їх технічних або комерційних таємниць.

 

2.1 Опис об’єкта енергетичного обстеження в документах, що стосуються їх попередньої кваліфікації, тендерних документах або інших документах, пов'язаних із залученням тендерних пропозицій, повинен відповідати вимогам до такої інформації (чіткість, повнота і об'єктивність).

 

Будь-які специфікації, плани, малюнки, креслення, інші документи, які стосуються об’єкта енергетичного обстеження, повинні бути виконані, наскільки це можливо, з дотриманням вимог нормативів щодо оформлення таких документів.

 

Для підготовки будь-яких специфікацій, планів, малюнків і креслень, що включаються до тендерних документів та документів, що стосуються попередньої кваліфікації об’єкта енергетичного обстеження, мають бути використані, наскільки це можливо, стандартні показники, вимоги, умовні позначення й термінологія.

 

Стандартні показники повинні подаватися на підставі міжнародних стандартів, якщо такі є, та (або) вітчизняних державних стандартів.

 

У процесі підготовки тендерних документів замовник тендерів не має права перешкоджати конкуренції між підрядниками.

 

2.1 Здійснення допуску організацій до енергетичних обстежень, що регулюються Порядком організації тендерів, має проводитися з використанням таких способів проведення тендерів :

 

2.1 При очікуваній вартості робіт при здійсненні енергетичних обстежень, яка дорівнює або перевищує суму в 10 тис. грн.:

 

відкритих процедур - коли всі заінтересовані підрядники мають право подавати тендерні пропозиції;

 

відкритих процедур з попередньою кваліфікацією - коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті підрядники, які за результатами попередньої кваліфікації допущені до участі в тендерах;

 

процедур конкурентних переговорів - коли замовник тендерів сповіщає підрядників про свій намір здійснити енергетичні обстеження і обговорює з одним чи декількома з них умови договору про проведення енергетичних обстежень.

 

2.1 При очікуваній вартості робіт з енергетичного обстеження від 10 тис. грн. до 50 тис. грн.:

 

процедур конкурентних переговорів;

 

процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) - коли замовник тендерів здійснює запит пропозицій не менш як у трьох підрядників та приймає рішення щодо укладення договору на користь підрядника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.

 

2.1 При очікуваній вартості робіт з енергетичного обстеження від 50 до 70 тис.грн. - процедур запиту цінових пропозицій (котирувань).

 

2.1 Рішення щодо проведення тендерів приймається замовником тендерів на підставі відповідних рішень про виділення необхідних коштів або позитивного попереднього рішення щодо фінансування державних замовлень на проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств.

 

За дорученням замовника тендерів організація та проведення тендерів можуть здійснюватися спеціалізованими організаціями, підпорядкованими замовнику, але при умові наявності в них свідоцтва про право ведення енергетичного обстеження, отриманного відповідно до Положення про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 09.04.99 №27 і зареєстрованого в Мін‘юсті від 12.05.99 за №301/3594.

 

Після прийняття рішення щодо проведення тендерів при веденні робіт з енергетичного обстеження, вартість яких дорівнює або перевищує суму в 70 тис. грн. замовник тендерів створює тендерний комітет, до складу якого входять представники замовника тендерів, відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, проектних та інших заінтересованих організацій (не більше 15 осіб).

 

Головою тендерного комітету є керівник організації – замовника тендерів або посадова особа організації - замовника тендерів, що ним призначається. Заступником голови тендерного комітету є керівник Центрального агентства з енергетичних обстежень .

 

Рішення тендерного комітету приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

 

Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами тендерного комітету, що взяли участь у голосуванні.

 

Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію тендерів замовник тендерів подає Центральному агентству з енергетичних обстежень в установлені ним терміни та порядку пакет необхідних документів після затвердження замовником тендерів тендерних документів, техніко-економічного обґрунтування щодо здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств, погодження їх із відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, яким об’єкти енергетичних обстежень підпорядковані.

 

Протягом 15 робочих днів Центральне агентство з енергетичних обстежень проводить експертизу відповідності поданих документів вимогам цього Порядку і здійснює державну реєстрацію тендерів. У разі відмови в державній реєстрації документи повертаються замовникові тендерів з поясненням причин такої відмови. Опублікування оголошення про проведення тендерів, надсилання повідомлень про проведення попередньої кваліфікації і запрошень на участь у тендерах можуть здійснюватися тільки після отримання замовником свідоцтва про державну реєстрацію тендерів у Центральному агентстві з енергетичних обстежень.

 

2.1 При очікуваній вартості енергетичного обстеження від 10 тис. грн. і вище замовник створює комісію в складі представників замовника і, у разі потреби, незалежних експертів.

 

При очікуваній вартості енергетичних обстежень до 10 тис.грн. процедури тендерів здійснюються відповідним функціональним підрозділом замовника.

 

Результати розгляду пропозицій оформляються протоколом з обґрунтуванням прийняття рішення про укладення договору про проведення енергетичного обстеження. Протоколи повинні містити стислу інформацію щодо процедури тендерів згідно з пунктом 2.2 Порядку організації тендерів, підписуються керівником замовника й членами комісії та зберігаються не менше трьох років.

 

2.1 Послуги, які надаються додатково при здійсненні енергетичних обстежень, обговорюються через проведення відкритих процедур з попередньою кваліфікацією.

 

У виняткових випадках, коли такі послуги через відкриті з попередньою кваліфікацією процедури є недоцільними або такими, що їх практично неможливо здійснити, вони можуть здійснюватися через процедуру конкурентних переговорів з обов'язковим урахуванням у процесі оцінки та порівняння тендерних пропозицій кваліфікаційних даних і досвіду підрядників послуг.

 

Відкриті процедури

 

Запрошення й документація

 

3. Запрошення на тендер має бути опубліковано замовником тендерів у засобах масової інформації. У разі потреби замовник тендерів може також зробити оголошення про їх проведення по радіо чи телебаченню.

 

3. Запрошення на тендери повинно обов'язково містити інформацію про:

 

найменування та адресу замовника тендерів;

 

спосіб проведення тендерів, характер, кількість та місце їх проведення, а також місце проведення робіт з енергетичного обстеження;

 

бажаний або граничний термін надання додаткових послуг або виконання додаткових робіт з енергетичного обстеження;

 

спосіб і місце отримання тендерних документів;

 

розмір плати за тендерні документи, якщо таку плату встановлено замовником тендерів;

 

умови оплати тендерних документів;

 

мову (мови), якою (якими) тендерні документи можуть бути передані учасникам;

 

місце та кінцевий термін подання тендерних пропозицій;

 

бажаний або граничний термін отримання тендерних документів;

 

джерело фінансування робіт з енергетичного обстеження .

 

3. Термін подання тендерних пропозицій має бути достатнім для їх належної підготовки й не повинен бути меншим 45 календарних днів з дня, зазначеного в запрошенні на тендери відповідно до передостаннього абзацу пункту 3.1.2 Порядку організації тендерів.

 

3. Замовник тендерів повинен подати підрядникам тендерні документи згідно з процедурами й вимогами, зазначеними в запрошенні на тендери. Плата, яку вправі вимагати замовник тендерів за тендерні документи, може відображати тільки витрати, безпосередньо пов'язані з їх підготовкою, друкуванням та відправкою підряднику.

 

3. Тендерні документи повинні обов'язково містити:

 

інструкцію для підрядників, яка у свою чергу повинна містити установлені замовником тендерів згідно з Порядком організації тендерів та іншими нормативно-правовими актами про тендери умови проведення тендерів та вимоги до складання і подання тендерних пропозицій;

 

підстави для виключення підрядників;

 

інформацію про характер та необхідні технічні характеристики об’єктів, які підлягають енергетичному обстеженню, у тому числі відповідні технічні специфікації, плани, креслення, малюнки, кількість одиниць енергетичного обладнання, місце, де мають бути здійснені роботи, допоміжні послуги, що мають бути надані, бажані або граничні терміни, якщо такі передбачені для проведення енергетичного обстеження, виконання окремих робіт з іспитів або надання інших додаткових послуг;

 

критерії, які використовуватимуться замовником тендерів при визначенні найкращої тендерної пропозиції;

 

основні умови договору про проведення робіт з енергетичних обстежень у тій частині, у якій вони вже відомі замовнику тендерів, і його проект,

 

якщо такий є і в майбутньому може бути підписаний сторонами;

 

якщо допускаються альтернативні характеристики об’єктів (варіантні пропозиції або інші вимоги до них) - заяву з цього приводу та спосіб оцінки й зіставлення альтернативних тендерних пропозицій;

 

якщо підрядникам дозволяється подати тендерні пропозиції на проведення енергетичних обстежень тільки на окремі об’єкти цілісного комплексу енергетичного господарства - опис окремого (окремих) об’єктів, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції;

 

методику розрахунку ціни тендерної пропозиції та зазначення ціни тендерної пропозиції, включаючи її елементи. При цьому ціна тендерної пропозиції не повинна включати витрати, пов'язані зі сплатою податків ;

 

вимоги замовника тендерів до умов тендерного забезпечення, яке має бути надане підрядниками;

 

підстави й термін повернення тендерного забезпечення та підстави неповернення тендерного забезпечення;

 

зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання тендерних пропозицій з урахуванням вимог пункту 3.1.3 Порядку організації тендерів;

 

виклад, яким чином підрядники можуть звертатися за роз'ясненнями щодо тендерних документів;

 

заяву про намір замовника тендерів (якщо це буде необхідно) провести збори підрядників;

 

зазначення місця, дати й часу розкриття тендерних пропозицій;

 

інформацію про процедури розкриття та розгляду тендерних пропозицій;

 

зазначення валюти, яка використовуватиметься для оцінки та порівняння тендерних пропозицій, і обмінного курсу, який застосовуватиметься для перерахунку ціни тендерної пропозиції в цю валюту;

 

посилання на Порядок організації тендерів, нормативно-правові акти про тендери та нормативно-правові акти, які стосуються безпосередньо об'єкта енергетичних обстежень;

 

зазначення імені, посади та адреси одного чи декількох посадових осіб або інших працівників замовника тендерів, уповноважених безпосередньо підтримувати зв'язок з підрядниками і отримувати від них без участі посередників повідомлення у зв'язку з процедурами тендерів;

 

зазначення терміну дії тендерної пропозиції;

 

посилання на необхідність відображення в тендерних пропозиціях будь-яких зобов'язань підрядника, крім тих, що містяться в проекті договору про здійснення енергетичних обстежень (наприклад зобов'язання щодо передачі нових енергоощадних технологій);

 

додаткові умови з урахуванням абзацу десятого пункту 1.2 Порядку організації тендерів, необхідні для акцепту тендерної пропозиції і для набрання чинності договором про здійснення енергетичних обстежень, включаючи, якщо це передбачено чинним законодавством, вимогу його затвердження, а також орієнтовний термін затвердження договору з урахуванням відправлення повідомлення про акцепт тендерної пропозиції;

 

запис про форму гарантії щодо виконання договору, якщо надання такої гарантії вимагається замовником тендерів.

 

3. Підрядник може звернутися до замовника тендерів за роз'ясненнями щодо тендерних документів. Замовник тендерів не менш як за три дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій повинен дати відповіді на запити підрядника. Замовник тендерів повинен повідомити про такі роз'яснення всіх підрядників, яким було надано тендерні документи, не називаючи, від кого було отримано запит.

 

У будь-який час до настання кінцевого терміну подання тендерних пропозицій замовник тендерів вправі з будь-якої причини або з власної ініціативи чи за результатами запитів підрядників змінити тендерні документи шляхом видання відповідного додатка, який повинен затверджуватися й погоджуватися

 

згідно з абзацами п'ятим, шостим пункту 2.15 Порядку організації тендерів і надаватися всім підрядникам, яким замовник тендерів надав тендерні документи, та Центральному агентству з енергетичних обстежень.

 

Якщо замовник тендерів проводить збори з метою роз'яснення тендерних документів, то він повинен скласти протокол цих зборів і надіслати його всім підрядникам, яким було надано тендерні документи, незалежно від їх присутності на зборах, та Центральному агентству з енергетичних обстежень.

 

У разі несвоєчасного подання замовником тендерів роз'яснень змісту тендерних документів, їх змін, протоколу зборів або якщо зміни тендерних документів мають істотний характер, замовник тендерів повинен продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій.

 

Рішення щодо продовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій приймається замовником тендерів з урахуванням того, що остаточний термін подання тендерних пропозицій повинен бути достатнім для того, щоб підрядник міг урахувати внесені замовником тендерів зміни, доповнення або роз'яснення та як існо підготувати й своєчасно подати тендерні пропозиції.

 

Подання тендерних пропозицій

 

Пропозиції подаються на державній мові та мові, зазначеній замовником тендерів у тендерних документах.

 

З урахуванням вимог пункту 3.1.3 Порядку організації тендерів замовник тендерів повинен установити місце та зазначити дату й час кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

 

У разі внесення істотних змін до тендерних документів, що передбачено пунктом 3.1.6 Порядку організації тендерів, замовник тендерів повинен продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій з урахуванням визначеного пунктом 3.1.3 Порядку організації тендерів часу, необхідного для підготовки підрядниками своїх тендерних пропозицій.

 

Замовник тендерів не зобов'язаний, але має право до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій продовжити цей термін, якщо один чи більше підрядників не в змозі подати свої тендерні пропозиції до зазначеного терміну через незалежні від них обставини.

 

Після прийняття відповідного рішення замовником тендерів повідомлення про продовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій, можливі зміни місця й процедури їх розкриття має бути негайно передане кожному підряднику, якому було надано тендерні документи, та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні.

 

Тендерні пропозиції мають бути підписані та подаватися в письмовій формі в запечатаному конверті або в будь-якій іншій формі, зазначеній у тендерних документах.

 

На запит підрядника замовник тендерів повинен підтвердити отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати й часу.

 

Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення тендерного забезпечення.

 

Тендерні пропозиції, отримані замовником тендерів після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються, не розглядаються й повинні повертатися підрядникам, що їх подали.

 

Тендерні пропозиції залишаються чинними впродовж зазначеного в тендерних документах терміну.

 

До закінчення цього терміну замовник тендерів має право вимагати від підрядників продовжити дію тендерних пропозицій на додатковий конкретний період часу. Підрядник може відхилити цю вимогу без утрати свого тендерного

 

забезпечення, і дія його тендерної пропозиції закінчиться у визначений у тендерних документах термін.

 

Підрядники, що погодилися продовжити термін дії своїх тендерних пропозицій, повинні продовжити дію наданих ними тендерних забезпечень або надати нові тендерні забезпечення на додатковий термін дії їхніх тендерних пропозицій. Підрядники, які не продовжують дії своїх тендерних забезпечень або які не надають нових тендерних забезпечень, розглядаються як такі, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

 

Підрядник може змінити або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення кінцевого терміну їх подання без втрати свого тендерного забезпечення. Зміни тендерних пропозицій або повідомлення про їх відкликання враховуються, якщо вони отримані замовником тендерів до закінчення кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

 

5.Оцінка та порівняння тендерних пропозицій

 

Розкриття тендерних пропозицій повинно відбуватися не раніше кінцевого терміну подання тендерних пропозицій у місці та з дотриманням процедур, зазначених у тендерних документах.

 

Усі підрядники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники мають бути допущені замовником тендерів до участі в процедурі розкриття тендерних пропозицій.

 

Для розкриття тендерних пропозицій підрядників наказом голови тендерного комітету призначається спеціальна комісія з представників тендерного комітету.

 

Після перевірки наявності необхідних для участі в тендерах документів і відомостей складається відповідний протокол.

 

Найменування та адреса кожного підрядника, тендерна пропозиція якого розкривається, а також ціна кожної тендерної пропозиції мають бути оголошені замовником тендерів особам, присутнім під час розкриття тендерних пропозицій, повідомлені (на запит) підрядникам, які подали тендерні пропозиції, але які не були присутні чи не були представлені під час їх розкриття. Зазначені відомості вносяться до протоколу розкриття тендерних пропозицій.

 

Замовник тендерів може просити підрядників розтлумачити тендерні пропозиції з тим, щоб полегшити їх розгляд, оцінку та зіставлення. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін тендерних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни їх ціни і зміни, спрямовані на коригування тендерної пропозиції, яка не відповідає формальним вимогам

 

тендерних документів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

 

У разі виявлення в тендерній пропозиції суто арифметичних помилок замовник тендерів повинен звернутися за роз`ясненнями до підрядника, що її подав. Замовник тендерів має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди підрядника на таке виправлення.

 

Замовник тендерів може розглядати тендерну пропозицію як таку, що відповідає формальним вимогам, тільки тоді, якщо вона відповідає всім вимогам, викладеним у тендерних документах.

 

Замовник тендерів не акцептує тендерної пропозиції:

 

якщо підрядник, який подав тендерну пропозицію, не відповідає кваліфікаційним вимогам (пункти 2.10, 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів);

 

якщо підрядник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником тендерів арифметичної помилки відповідно до абзацу другого пункту 5.2 Порядку організації тендерів;

 

якщо підрядник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 2.11 Порядку організації тендерів.

 

5.5.Замовник тендерів визначає переможця тендерів на основі таких критеріїв:

 

найнижча ціна за умови забезпечення необхідної економічності та ефективності, найбільший прогнозований відсоток зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктом енергетичного обстеження;

 

найвигідніша економічно тендерна пропозиція з урахуванням різних критеріїв її оцінки: ціни, терміну виконання робіт, поточних витрат, ефективності витрат, якості, технічних відмінностей, можливості подальшого впровадження енергоощадних заходів і технічної допомоги для їх упровадження, умов розрахунків, передбачення застосування місцевих ресурсів для реалізації технічних пропозицій, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів, що пропонується підрядником, можливостей економічного розвитку, що відкриваються у зв'язку з реалізацією тендерних заявок, включаючи внутрішні інвестиції чи інші види підприємницької діяльності, стимулювання зайнятості, надання виключного права на постачання певних видів продукції внутрішнім

 

підрядникам, передачу технології і підготовку управлінських, наукових та виробничих кадрів тощо. При цьому замовник тендерів повинен зазначити в тендерних документах або відповідному додатку, передбаченому абзацом другим пункту 3.1.6 Порядку організації тендерів, усі критерії, які він має намір застосовувати для визначення переможця тендерів.

 

Під час оцінки й порівняння тендерних пропозицій згідно з абзацами 2 або 3 цього пункту замовнику тендерів дозволяється застосовувати преференційну поправку в розмірі 15 відсотків на користь робіт ( послуг) українського виробництва, які містяться в тендерних пропозиціях підрядників.

 

Для оцінки та порівняння тендерних пропозицій замовник тендерів має використовувати один із визначених у тендерних документах видів валюти.

 

У разі відсутності в якійсь тендерній пропозиції її ціни у валюті, обраній замовником тендерів для порівняння, відповідний перерахунок здійснюється замовником тендерів з використанням офіційного курсу Національного банку або крос-курсу, визначеного на підставі офіційного курсу Національного банку для відповідних валют.

 

Замовник тендерів може вимагати від переможця тендерів, визнаного таким на підставі критеріїв абзацу 3 пункту 5.5 Порядку організації тендерів, підтвердження своїх кваліфікаційних даних відповідно до пунктів 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів.

 

Якщо підрядник, що подав тендерну пропозицію, повинен ще раз підтвердити свої кваліфікаційні дані згідно з цим пунктом, а він не виконує цієї вимоги, замовник тендерів повинен відхилити його тендерну пропозицію й визначити серед інших кращу згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів.

 

Якщо це передбачено в тендерних документах, замовник тендерів може відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції. Замовник тендерів на запит будь-якого підрядника, який подав тендерну пропозицію, повідомляє про причини відхилення всіх тендерних пропозицій, не обов'язково мотивуючи їх.

 

Замовник тендерів не несе жодної відповідальності перед підрядниками, що подали свої тендерні пропозиції, в разі застосування ним цього пункту.

 

Повідомлення про відхилення всіх тендерних пропозицій має бути надіслано замовником тендерів усім підрядникам, які подали свої тендерні пропозиції та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні з дня прийняття рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій.

 

Між замовником тендерів і будь-яким підрядником не можуть проводитися жодні переговори стосовно тендерних пропозицій, поданих підрядником, крім тих, що стосуються роз'яснення тендерних пропозицій на прохання замовника тендерів з метою полегшення їх розгляду, оцінки та

 

зіставлення.

 

5.1 З урахуванням вимог пунктів 5.7 і 5.8 Порядку організації тендерів акцептується та тендерна пропозиція, яка визнана кращою згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції має бути надіслано підряднику, який її подав, та Центральному агентству з енергетичних обстежень протягом не більш як три дні з дня визначення переможця тендерів.

 

5.1 Умовами тендерних документів повинно передбачатися обов'язкове підписання підрядником, у разі визначення його переможцем тендерів, договору про здійснення робіт з енергетичного обстеження, складеного в письмовій формі згідно з поданою тендерною пропозицією. Замовник тендерів і переможець тендерів розпочинають підготовку до укладення договору про роботи з енергетичного обстеження після відправлення переможцю тендерів повідомлення про акцепт його тендерної пропозиції.

 

Договір про проведення робіт укладається з переможцем тендерів після затвердження Центральним агентством з енергетичних обстежень звіту про результати проведення тендерів.

 

Якщо законодавством передбачається і в тендерних документах обумовлюється, що договір має бути додатково затверджений будь-яким державним органом, то він не набирає чинності до відповідного затвердження. Незатвердження договору в зазначені в тендерних документах терміни не означає продовження терміну дії тендерної пропозиції або продовження терміну дії тендерного забезпечення згідно з пунктом 4.5 Порядку організації тендерів.

 

Якщо підрядник, тендерну пропозицію якого акцептовано, відмовляється від підписання складеного в письмовій формі договору на проведення робіт з енергетичих обстежень або не надає гарантії щодо його виконання, то замовник тендерів визначає найкращу тендерну пропозицію згідно з пунктом 5.5 Порядку організації тендерів з числа тих, термін дії яких ще не минув, із збереженням права відхилення всіх пропозицій згідно з абзацом першим пункту 5.9 Порядку організації тендерів.

 

5.1 Після набрання чинності договором замовник тендерів повинен протягом не більш як п'ять днів надіслати іншим підрядникам, які взяли участь у тендерах, та Центральному агентству з енергетичних обстежень відповідне письмове повідомлення.

 

Відкриті процедури з попередньою кваліфікацією

 

Замовник тендерів може здійснювати їх шляхом застосування відкритих процедур з попередньою кваліфікацією згідно з цим розділом.

 

Якщо замовник тендерів приймає рішення про застосування такої процедури, то він повинен спочатку визначити шляхом проведення попередньої кваліфікації потрібних підрядників. Після закінчення попередньої кваліфікації замовник тендерів проводить подальші тендери з участю цих підрядників.

 

Повідомлення про проведення попередньої кваліфікації здійснюється через запрошення на тендери, яке повинно містити інформацію згідно з пунктом 3.1.2 Порядку організації тендерів та інформацію щодо критеріїв і процедур, які застосовуватимуться для оцінки кваліфікації підрядників відповідно до пунктів 2.10, 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів, а також способу, місця отримання документів, що стосуються попередньої кваліфікації, терміну, до якого їх бажано отримати.

 

У разі звернення підрядника до замовника тендерів за роз'ясненнями щодо порядку проведення попередньої кваліфікації та відповідних документів, які повинні надаватися підрядникам, замовник тендерів зобов'язаний дати такі роз'яснення й передати їх усім підрядникам, яким було надано документи, що стосуються попередньої кваліфікації. При цьому, якщо замовник тендерів дає такі роз'яснення не безплатно, у розмір плати включаються тільки витрати на

 

друкування й відправку відповідей підрядникам.

 

Крім тендерних документів, зазначених у пункті 3.1.5 Порядку організації тендерів, замовник тендерів повинен надати підряднику:

 

інструкції з підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

 

порядок проведення попередньої кваліфікації підрядників;

 

стислий виклад основних вимог до робіт з енергетичних обстежень, які є об'єктом договору , або загальні умови договору , який укладатиметься за результатами тендерів з участю визначених підрядників;

 

документи, що стосуються попередньої кваліфікації підрядників відповідно до пунктів 2.11, 2.12 Порядку організації тендерів, та критерії оцінки підрядників - учасників попередньої кваліфікації;

 

вимоги щодо подання документальних доказів на підтвердження поданих підрядником документів, що стосуються його кваліфікації, або іншої документальної інформації для додаткового підтвердження кваліфікації

 

підрядника;

 

спосіб, а також кінцевий термін подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

 

вимоги, які можуть бути встановлені замовником тендерів згідно з Порядком організації тендерів та іншими нормативно-правовими актами про тендери, що стосуються підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації, а також процедур попередньої кваліфікації.

 

У прийнятті рішень щодо оцінки кваліфікаційних даних кожного підрядника замовник тендерів повинен керуватися критеріями, установленими в документах, що стосуються попередньої кваліфікації.

 

Замовник тендерів на запит будь-якого підрядника, який не пройшов попередньої кваліфікації, повідомляє про відповідні причини. При цьому замовник тендерів не зобов'язаний їх мотивувати.

 

Замовник тендерів може вимагати від будь-якого підрядника, який пройшов попередню кваліфікацію, підтвердження його кваліфікаційних даних і повинен надавати інформацію про результати розгляду поданих документів кожному підряднику, який має повторно підтвердити свої кваліфікаційні дані.

 

Результати попередньої кваліфікації повинні стосуватися лише тих робіт з енергетичного обстеження , для яких вона проводилася. Проте замовник тендерів може встановлювати одну процедуру попередньої кваліфікації для ряду схожих об'єктів, щодо яких передбачається проведення попередньої кваліфікації. У разі проведення подальших тендерів підрядники, які пройшли попередню кваліфікацію, подальшої участі в таких процедурах не беруть. Натомість замовник тендерів запрошує до участі в попередній кваліфікації інших підрядників, які в разі її проходження подальшої участі в попередній кваліфікації також не беруть. При цьому замовник тендерів має право вимагати підтвердження кваліфікації від підрядників, що пройшли попередню кваліфікацію.

 

Після закінчення попередньої кваліфікації подальше проведення тендерів повинно відповідати вимогам розділу 3 Порядку організації тендерів.

 

Повідомлення про попередню кваліфікацію та запрошення на подальші тендери повинно передбачати час, достатній для належної підготовки тендерних пропозицій з урахуванням існуючих потреб замовника тендерів до термінів здійснення підготовки до їх проведення. Крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, термін для проведення попередньої кваліфікації і подання тендерних пропозицій не може бути меншим 75 календарних днів з дня, зазначеного в запрошенні на тендери, відповідно до абзацу 9 пункту 3.1.2 Порядку організації тендерів. Тендери з участю підрядників, які пройшли попередню кваліфікацію, повинні проводитися після закінчення попередньої кваліфікації й кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

 

У разі термінової потреби мінімальний термін для проведення попередньої кваліфікації й подання тендерних пропозицій може становити 45 календарних днів. Обставини, що ними обґрунтовується зазначений термін, не повинні спричинятися діями замовника тендерів, спрямованими на ослаблення конкуренції між підрядниками.

 

Процедури конкурентних переговорів

 

Процедури конкурентних переговорів застосовуються при очікуваній вартості закупівель від 10 до 50 тис. гривень, а також договорів на виконання робіт, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис.гривень, у зазначених нижче випадках за умови, що вони достатньо обґрунтовані й не використовуються з метою послаблення конкуренції між підрядниками або їх дискримінації, а саме:

 

у відповідь на оголошення відкритих або відкритих з попередньою кваліфікацією процедур тендерних пропозицій не надійшло;

 

коли всі тендерні пропозиції, подані підрядниками на тендери, що проводилися з використанням відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією, були відхилені замовником тендерів;

 

у разі виконання спеціальних робіт з енергетичних обстежень певним підрядником і при цьому не існує альтернативи;

 

у разі невідкладної потреби в проведенні певних спеціфічних робіт, що склалася через обставини, які замовник тендерів не міг передбачити, а роботи не можуть бути своєчасно виконані за допомогою проведення тендерів через брак часу на проведення відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією;

 

у разі потреби в здійсненні додаткових робіт первісним підрядником, призначених для часткової заміни або розширення обсягів робіт, коли зміна підрядника може примусити замовника тендерів закуповувати обладнання або послуги, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або

 

послугами;

 

коли замовник тендерів упроваджує розробки за його завданням згідно з окремим договором про дослідження, експеримент, вивчення або оригінальну розробку.

 

У разі проведення переговорів з декількома підрядниками:

 

замовник тендерів спочатку розглядає тендерні пропозиції, які стосуються технічних вимог до робіт, послуг, а також договірних умов, і проводить окремі переговори щодо остаточного з'ясування обсягів робіт з енергетичних обстежень;

 

усі вимоги, інструкції, роз'яснення, документи або інша інформація, що стосується переговорів і передається замовником тендерів будь-якому підряднику, має бути передана на тих самих умовах усім підрядникам, які беруть участь у переговорах;

 

переговори між замовником тендерів і підрядником повинні мати конфіденційний характер;

 

по закінченні переговорів замовник тендерів повинен запросити від усіх підрядників, що продовжують брати участь у цій процедурі, подання у визначений термін остаточних тендерних пропозицій з урахуванням усіх аспектів переговорів та ціни кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник тендерів визначає серед поданих пропозицій найкращу.

 

Переговори з одним підрядником можуть проводитися тільки у випадках, передбачених абзацами 4, 5, 6 пункту 7.1 Порядку організації тендерів.

 

Замовник тендерів зобов'язаний запрошувати до процедури конкурентних переговорів усіх підрядників, які брали участь у попередніх тендерах з використанням відкритих процедур або відкритих процедур з попередньою кваліфікацією, і повинен забезпечити участь щонайменше трьох підрядників.

 

Процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

 

При очікуваній вартості робіт з енергетичного обстеження від 50 до 70 тис. грн. замовник тендерів застосує процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

 

Замовник подає запит щодо цінових пропозицій не менш як трьом підрядникам.

 

Кожен підрядник, якому подано запит, повідомляється про те, чи включаються у вартість робіт витрати на транспортування, страхування, податки та інші збори і обов'язкові платежі.

 

Кожний підрядник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути змінена в майбутньому.

 

Пропозиція подається в запечатаних конвертах не пізніше встановленого замовником граничного терміну.

 

Конверти з пропозиціями відкриваються у визначений замовником час у присутності всіх підрядників, що подали свої пропозиції.

 

Рішення про укладення договору про здійснення робіт з енергетичних обстежень приймається на користь того підрядника, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.

 

Фінансування проведення тендерів

 

Витрати на підготовку, організацію та проведення тендерів здійснюються коштом замовника тендерів і зараховуються до вартості робіт з енергетичного обстеження .

 

Для тендерів, що підлягають державній реєстрації, кошторис витрат на організацію та проведення тендерів складається замовником або Центральним агентством з енергетичних обстежень за дорученням замовника, затверджується замовником тендерів, узгоджується з Мінфіном та подається Центральному агентству з енергетичних обстежень разом із тендерними документами для отримання свідоцтва про державну реєстрацію тендерів.

 

1 Процедури оскарження

 

1 Будь-який підрядник, який заявляє, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником тендерів Порядку організації тендерів, може вимагати оскарження дій замовника тендерів згідно з цим розділом.

 

1 Скарга з приводу порушень замовником тендерів процедури проведення тендерів або його рішень, дій чи бездіяльності подається в письмовій формі до Центрального агентства з енергетичних обстежень.

 

1 Центральне агентство з енергетичних обстежень може не розглядати скарги, якщо вона була подана більше ніж через 15 календарних днів з дня настання підстави для скарги.

 

1 Не пізніше ніж через три дні після отримання скарги Центральне агентство з енергетичних обстежень повинно повідомити всіх підрядників, яких стосується ця скарга, про її подання і зміст, час і місце розгляду.

 

Під час розгляду скарги будь-який підрядник або державний орган, заінтересований у перегляді результатів тендерів, має право взяти в ньому участь. Підрядник, який не брав участі в перегляді результатів тендерів, позбавляється права на подальше звертання з такими вимогами.

 

1 Подання скарги відповідно до пункту 9.2 Порядку організації тендерів призупиняє тендер, якщо скарга не є безпідставною і підтверджує, що підрядник зазнає збитків у разі непризупинення тендерів, а також якщо призупинення тендерів не завдає значних збитків замовнику тендерів.

 

Загальний термін призупинення тендерів не може перевищувати 30 календарних днів.

 

Будь-яке рішення, прийняте замовником тендерів відповідно до цього пункту, а також відповідні обґрунтування з приводу його прийняття вносяться до звіту про результати проведення тендерів.

 

1 Якщо замовнику тендерів не вдається врегулювати скаргу шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, то Центральне агентство з енергетичних обстежень протягом 15 календарних днів після отримання скарги повинно прийняти обґрунтоване рішення, в якому необхідно зазначити:

 

у разі залишення скарги без задоволення - причини такого рішення;

 

у разі повного або часткового задоволення скарги - заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.

 

У разі розгляду скарги замовником тендерів зазначене рішення надсилається Центральному агентству з енергетичних обстежень.

 

1 У разі виявлення істотних порушень порядку проведення тендерів за скаргами підрядників, які впливають на об'єктивне визначення переможця тендерів або призводять до дискримінації підрядників, Центральне агентство з енергетичних обстежень визнає результати таких тендерів недійсними.

 

Рішення Центрального агентства з енергетичних обстежень про визнання результатів тендерів недійсними є обов'язковим як для замовника тендерів , так і для підрядників, і є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю в тендерах.

 

1 Примірник рішення замовника тендерів або Центрального агентства з енергетичних обстежень надсилається підрядникам, що подали скаргу, протягом 5 календарних днів після прийняття рішення.

 

1 Рішення замовника тендерів або Центрального агентства з енергетичних обстежень є остаточним.

 

10.1 Замовник тендерів , а також підрядники мають право звертатися до суду або арбітражного суду відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник Управління фінансово-економічної

 

політики енергозбереження Ю. Шульга

 Окна нового поколения. Что продается в системах теплоснабжения и как правильно это измерить. ГОСТ Р 51541-99. Стеклопакеты XXI века.

На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

0.004
 
Яндекс.Метрика