Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

Проект

Про особливості бюджетної підтримки реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах та підприємствах комунальної власності

 

Цей Закон визначає особливості правового та організаційного забезпечення бюджетної підтримки реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах та підприємствах комунальної власності.

 

Метою цього Закону є зменшення бюджетних видатків на забезпечення бюджетних установ, казенних підприємств та підприємств комунальної власності енергоресурсами та їх заінтересованості до реалізації заходів з енергозбереження.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття Визначення термінів

 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

фіксовані видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів – передбачений у відповідному бюджеті обсяг видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності за цінами, що діяли на момент укладення договору енергоефективного підряду;

 

фактичні видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів – обсяг видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності за період реалізації заходів з енергозбереження в рамках договору енергоефективного підряду;

 

період реалізації заходів з енергозбереження – період, який починається з моменту укладення договору енергоефективного підряду та закінчується моментом повернення виконавцю коштів за рахунок економії коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетною установою, казенним підприємством, підприємством комунальної власності, отриманої ними в результаті реалізації заходів з енергозбереження;

 

економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності – різниця між фіксованими та фактичними видатками на оплату паливно-енергетичних ресурсів;

 

фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною – механізм інвестування коштів у сферу енергозбереження з боку фінансових установ з поверненням коштів повністю чи частково за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів у рамках договору енергоефективного підряду;

 

договір енергоефективного підряду – договір, за яким одна сторона (виконавець) надає іншій стороні (замовнику – бюджетній установі, казенному підприємству, підприємству комунальної власності) послуги з визначення, підготовки, фінансування та реалізації заходів з енергозбереження;

 

здешевлення кредитів – відшкодування за рахунок державного бюджету кредитних ст * за кредитами, залученими бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності у фінансових установ при застосуванні механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною.

 

Стаття Сфера дії Закону

 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з фінансуванням заходів з енергозбереження третьою стороною, які реалізуються бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності.

 

Стаття Основні засади державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Держава сприяє впровадженню заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Основними засадами державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності є:

 

нарощування обсягів впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності з метою економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення видатків бюджету;

 

підтримка залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для модернізації систем енергоспоживання в бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, шляхом фінансування відповідних заходів, що реалізуються в межах загальнодержавних і місцевих програм енергозбереження, у тому числі через фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною;

 

підтримка підприємництва у сфері впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Розділ ІІ. Державне управління та регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Стаття Державне управління у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

 

Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику у сфері бюджетної підтримки енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності та здійснюють управління нею.

 

Державне управління у сфері бюджетної підтримки енергозбереження в бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності передбачає:

 

розроблення та фінансово-економічне супроводження загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюються із залученням бюджетних коштів;

 

запровадження механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій до реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

запровадження відшкодування за рахунок державного бюджету кредитних ст * за кредитами, залученими бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності у фінансових установах;

 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства та ефективністю використання бюджетних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Стаття Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження в порядку, визначеному законодавством.

 

Державне регулювання у сфері бюджетної підтримки заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється шляхом:

 

надання дозволів на провадження діяльності у сфері реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

розробки переліку пріоритетних напрямів енергозбереження на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, за якими здійснюються формування програм енергозбереження (включаючи модернізацію систем енергоспоживання) та розробки планів капітальних вкладень в модернізацію систем енергоспоживання у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

здійснення державної експертизи заходів з енергозбереження, які передбачається реалізувати у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності в рамках договору енергоефективного підряду;

 

формування переліків заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, для реалізації яких передбачається застосування механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною та здійснення відбору заходів з енергозбереження для застосування механізму здешевлення кредитів;

 

безпосереднього фінансування за рахунок відповідних бюджетів видатків на реалізацію заходів з енергозбереження, які реалізуються бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності в межах договору енергоефективного підряду;

 

всебічного заохочення і підтримки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на розвиток та впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності.

 

Розділ ІІІ. Особливості бюджетної підтримки реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Стаття Бюджетна підтримка реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Бюджетна підтримка заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності реалізується шляхом:

 

виділення у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах у складі видатків на капітальні вкладення видатків на модернізацію систем енергоспоживання у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності;

 

безпосереднього фінансування заходів з енергозбереження за рахунок видатків передбачених у відповідних бюджетах;

 

стимулювання фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною через застосування механізму здешевлення кредитів;

 

Стаття Джерела фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Джерела фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності формуються наступним чином:

 

Для бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи в рамках договору енергоефективного підряду, у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах зберігаються фіксовані видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів на період реалізації енергозберігаючих заходів.

 

Утворена економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів, спожитих бюджетними установами, казенними підприємствами, підприємствами комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи за рахунок кредитів залучених у фінансових установ при використанні механізму фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, використовується для погашення кредитів.

 

У бюджетних установах бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності, що здійснюють енергозберігаючі заходи за рахунок коштів, передбачених для цих цілей у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах утворена економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів може використовуватись, за рішенням відповідної ради, для подальшого фінансування енергозберігаючих заходів.

 

Коригування видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на оплату паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється у наступному, що слідує за періодом реалізації заходів з енергозбереження, бюджетному періоді.

 

Стаття Стимулювання інвестицій для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності

 

Державне стимулювання інвестицій з боку фінансових установ для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності здійснюється наступним чином:

 

Для стимулювання фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності держава застосовує механізм здешевлення кредитів до заходів з енергозбереження виконаних в рамках договору енергоефективного підряду.

 

Застосування механізму здешевлення кредитів можливе до заходів з енергозбереження у бюджетних установах, казенних підприємствах, підприємствах комунальної власності виконаних в рамках договору енергоефективного підряду, який розглянутий відповідною державною адміністрацією, затверджений відповідною радою та знайшов відображення у бюджеті з якого здійснюються видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів.

 

Виконавець договору енергоефективного підряду здійснює визначення, підготовку заходів з енергозбереження для бюджетної установи, казенного підприємства, підприємства комунальної власності та подає на розгляд місцевій державній адміністрації та затвердження відповідній раді.

 

Відбір заходів з енергозбереження до яких застосовується механізм здешевлення кредитів здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження в порядку, визначеному законодавством, на основі рішення відповідної ради про затвердження договору енергоефективного підряду та підтвердженого, експертизою з енергозбереження, рівня економія коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів.

 

Порядок визначення та підготовки заходів з енергозбереження виконавцями договорів енергоефективного підряду, їх розгляд місцевою державною адміністрацією та затвердження місцевою радою встановлюється відповідною державною адміністрацією відповідно до законодавства України

 

Порядок реалізації заходів з енергозбереження, залучення коштів на основі механізму фінансування енергозберігаючих заходів третьою стороною та застосування механізму здешевлення кредитів встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.
Розділ ІV. Прикінцеві положення

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

б) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

 

в) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

г) забезпечити розробку уповноваженим Кабінетом Міністрів України центральним органом виконавчої влади, на якого покладені обов’язки реалізації державної політики з енергозбереження, необхідних нормативно-правових актів для виконання положень цього Закону;

 

ґ) підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.

 Энергосберегающие и защитные пленки для окон. Система экономической мотивации жилищных организаций в энергосбережении. Система автоматического регулиро.

На главную  Теплоизоляция и экономия энергии 

0.0028
 
Яндекс.Метрика